- Διαφήμιση -

ΕΚΠΑ: Πρωτιά για τη Νομική Σχολή σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης Ρωμαϊκού Δικαίου

Η Νομι­κή Σχο­λή του Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών απέ­σπα­σε το πρώ­το βρα­βείο στον 17ο Διε­θνή Δια­γω­νι­σμό Εικο­νι­κής Δίκης Ρωμαϊ­κού Δικαί­ου (International Roman Law Moot Competition) που φιλο­ξέ­νη­σε η Νομι­κή Σχο­λή της Βιέν­νης στις 3–6 Απρι­λί­ου 2024…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων