- Διαφήμιση -

Δήμοι της Αττικής: “Χριστουγεννιάτικο τραπέζι” για να μην υπάρξει οικογένεια που θα στερηθεί τα απαραίτητα αυτών των ημερών

Ευπα­θείς ομά­δες, ανή­μπο­ροι ηλι­κιω­μέ­νοι, άνθρω­ποι που ζουν μόνοι και δεν μπο­ρούν να αυτο­ε­ξυ­πη­ρε­τη­θούν και οικο­νο­μι­κά ανί­σχυ­ρες οικο­γέ­νειες, έχουν αυτές τις ημέ­ρες την προ­τε­ραιό­τη­τα στη μέρι­μνα των δήμων και οι Κοι­νω­νι­κές Υπη­ρε­σί­ες με αγά­πη φρό­ντι­σαν ώστε να τους παρέ­χουν αυτά που θα «ζεστά­νουν» τα δικά τους Χριστούγεννα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων