- Διαφήμιση -

Διάκριση για το ΕΚΠΑ: Στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου σε θέματα ισότητας των φύλων

H αξιο­λό­γη­ση των πανε­πι­στη­μί­ων γίνε­ται σε συνάρ­τη­ση με τους 17 στό­χους βιώ­σι­μης και αει­φό­ρου ανά­πτυ­ξης του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Μία ακό­μη σπου­δαία διά­κρι­ση ήρθε για το Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, καθώς βρέ­θη­κε στην 9η θέση παγκο­σμί­ως για την πολι­τι­κή του σε θέμα­τα «Ισό­τη­τας των φύλων» και 27ο στην «Ποιο­τι­κή Εκπαί­δευ­ση», σύμ­φω­να με την Κατά­τα­ξη Times Higher Education Impact Ranking…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων