- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική σήμερα Σάββατο 2/7

Σε του­λά­χι­στον οκτώ περιο­χές της Αττι­κής θα σημειω­θεί το Σάβ­βα­το 2 Ιου­λί­ου προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΔΕΔΔΗΕ.

«H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατα­βάλ­λει διαρ­κείς προ­σπά­θειες για τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή αξιο­πι­στία των δικτύ­ων και εγκα­τα­στά­σε­ων δια­νο­μής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, καθώς και για τη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας της παρε­χό­με­νης ενέργειας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων