- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική σήμερα 10/7

Σύμ­φω­να με τον ΔΕΔΔΗΕ, δια­κο­πές ρεύ­μα­τος θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε Παλ­λή­νη, Σαρω­νι­κό, Γλυ­φά­δα, Χαϊ­δά­ρι αλλά και σε γει­το­νιές του Δήμου Αθηναίων.

«H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατα­βάλ­λει διαρ­κείς προ­σπά­θειες για τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή αξιο­πι­στία των δικτύ­ων και εγκα­τα­στά­σε­ων δια­νο­μής ηλε­κτρι­κής ενέργειας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων