- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Παρασκευή 16/6 σε περιοχές της Αττικής

Σύφω­να με τις ανα­κοι­νώ­σεις του ΔΕΔΔΗΕ, θα έχου­με σήμε­ρα 16 Ιου­νί­ου προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε περιο­χές της Αττι­κής και ότι θα κατα­βλη­θεί κάθε προ­σπά­θεια για τη συντο­μό­τε­ρη επανηλεκτροδότηση.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων