- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα 17/11 σε πολλές περιοχές της Αττικής

Χωρίς ρεύ­μα για μερι­κές ώρες θα ανα­γκα­στούν να μεί­νουν μερι­κές περιο­χές της Αττι­κής και το κέντρο της Αθή­νας σήμε­ρα καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ προ­χω­ρά­ει σε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη δια­κο­πή ρεύματος.

Όπως ενη­με­ρώ­νει ο ΔΕΔΔΗΕ, κατα­βάλ­λε­ται κάθε προ­σπά­θεια για τη συντο­μό­τε­ρη επανηλεκτροδότηση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων