- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα 15/11 στην Αττική

Προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σύμ­φω­να με τις ανα­κοι­νώ­σεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα Τετάρ­τη, σε αρκε­τές περιο­χές της Αττικής.

Όπως ενη­με­ρώ­νει ο ΔΕΔΔΗΕ, κατα­βάλ­λε­ται κάθε προ­σπά­θεια για τη συντο­μό­τε­ρη επα­νη­λε­κτρο­δό­τη­ση, εντού­τοις, επι­βάλ­λε­ται μεγά­λη προ­σο­χή, θεω­ρώ­ντας ότι σε όλη την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη διάρ­κεια δια­κο­πής, οι αγω­γοί είναι υπό τάση…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων