Black Friday 2019: Πότε πέφτει φέτος η ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων

Η Black Friday 2019 πλησιάζει και έρχεται και φέτος γεμάτη μεγάλες προσφορές για τους καταναλωτές.

Απα­ντες περι­μέ­νουν την Black Friday, την ημέ­ρα των μεγά­λων εκπτώ­σε­ων που δημιουρ­γούν πανι­κό και ουρές στο κατα­να­λω­τι­κό κοι­νό έξω από μεγά­λα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα και μαγα­ζιά. Ημέ­ρα στην οποία κατα­γρά­φο­νται μεγά­λοι τζί­ροι στα μεγά­λα κατα­στή­μα­τα, με τους πολί­τες να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τις υψη­λές εκπτώ­σεις. Ενα έθι­μο που τα τελευ­ταία χρό­νια έχει μεγά­λη απή­χη­ση και στην ελλη­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

Ως Black Friday (ή «Μαύ­ρη Παρα­σκευή») ορί­ζε­ται συνή­θως η 4η Παρα­σκευή του Νοεμ­βρί­ου. Αλλά πάντα ακο­λου­θεί την ημέ­ρα των Ευχα­ρι­στιών (28/11). Ετσι, φέτος η εν λόγω ημέ­ρα θα είναι στις 29 Νοεμ­βρί­ου 2019. Εκεί, οι κατα­να­λω­τές θα μπο­ρέ­σουν να βρουν προ­ϊ­ό­ντα όλων των κατη­γο­ριών σε χαμη­λό­τε­ρες τιμές, έως και με έκπτω­ση 80%. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται δε πως μετά την Black Friday 2019 ακο­λου­θεί και η Cyber Monday 2019.

H Black Friday είναι ένα αμε­ρι­κα­νι­κό κατα­να­λω­τι­κό έθι­μο, οι ρίζες του οποί­ου πιθα­νώς ανά­γο­νται στον 19ο αιώ­να και το οποίο έχει πάρει παγκό­σμιες δια­στά­σεις και εδώ και τέσ­σε­ρα χρό­νια έρχε­ται και στην Ελλά­δα.

Τι ξόδε­ψαν οι Ελλη­νες πέρυ­σι στην Black Friday

Πάντως κάθε χρό­νο πολ­λά κατα­στή­μα­τα συνη­θί­ζουν να ξεκι­νούν τις προ­σφο­ρές αρκε­τές ημέ­ρες νωρί­τε­ρα, οπό­τε από τις 22–23 Νοεμ­βρί­ου ανα­μέ­νο­νται οι πρώ­τες σημα­ντι­κές εκπτώ­σεις. Σύμ­φω­να με στοι­χεία του Black-Friday.Global, οι Έλλη­νες ξόδε­ψαν 206 ευρώ κατά μέσο όρο την Black Friday του 2018, ενώ σε σχέ­ση με μία κανο­νι­κή Παρα­σκευή ο τζί­ρος ήταν αυξη­μέ­νος κατά 1.600%.

Αμέ­σως μετά την Black Friday, ακο­λου­θεί η Cyber Monday. Και φέτος η Cyber Monday 2019 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τη Δευ­τέ­ρα 2 Δεκεμ­βρί­ου.

Η ιστο­ρία της Black Friday

Η Black Friday εκτός από μία μεγά­λη γιορ­τή προ­σφο­ρών, σημα­το­δο­τεί την έναρ­ξη της Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κης περιό­δου. Πρό­κει­ται για την επό­με­νη ημέ­ρα μετά την επί­ση­μη γιορ­τή των Ευχα­ρι­στιών στις ΗΠΑ με ανα­φο­ρές να δεί­χνουν πως το έθι­μο αυτό έχει ξεκι­νή­σει σχε­δόν 100 χρό­νια πριν.

Ο όρος Black Friday έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για αρκε­τούς λόγους κατά το παρελ­θόν με τον επι­κρα­τέ­στε­ρο από αυτούς να έχει να κάνει με τα κέρ­δη των επι­χει­ρή­σε­ων, όπου και ανθού­σαν κατά τη διάρ­κεια της συγκε­κρι­μέ­νης περιό­δου. Οι ιδιο­κτή­τες των κατα­στη­μά­των ουσια­στι­κά χρη­σι­μο­ποιού­σαν κόκ­κι­νο στυ­λό όταν σημεί­ω­ναν στα βιβλία τους τα ελλείμ­μα­τα και μαύ­ρο όταν είχαν πλε­ό­να­σμα. Ως εκ τού­του και λόγω του ότι κατά τη διάρ­κεια εκεί­νης της ημέ­ρας, όλοι χρη­σι­μο­ποιού­σαν το μαύ­ρο στυ­λό λόγω του αυξη­μέ­νου τζί­ρου, η συγκε­κρι­μέ­νη Παρα­σκευή πήρε αυτό το όνο­μα.

Ο όρος αυτός χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε αρχι­κά στην πολι­τεία της Φιλα­δέλ­φειας το 1961 ενώ η πρώ­τη επί­ση­μη ανα­φο­ρά έγι­νε από τους New York Times το 1975. Αξιο­ση­μεί­ω­το βέβαια ότι ακό­μη και 10 χρό­νια έπει­τα υπήρ­χαν αρκε­τές πολι­τεί­ες των ΗΠΑ που δεν γνώ­ρι­ζαν τι ακρι­βώς είναι η Μαύ­ρη Παρα­σκευή. Πλέ­ον όμως τα πράγ­μα­τα έχουν αλλά­ξει και η τερά­στια αυτή μέρα εκπτώ­σε­ων, έχει μετα­τρα­πεί σε ένα παγκό­σμιο φαι­νό­με­νο.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων