- Διαφήμιση -

Αυθαίρετα έως το 2020 κτήρια μη προσβάσιμα σε ΑμΕΑ

Οι ανεπαρκείς υποδομές της χώρας έναντι ατόμων με προβλήματα κινητικότητας εξελίσσονται σε πονοκέφαλο για την κυβέρνηση καθώς από το 2020, τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια που δεν είναι προσβάσιμα από ΑμΕΑ θα θεωρούνται αυθαίρετα, σύμφωνα με ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία, την οποία η Ελλάδα δεν έχει ακόμα ενσωματώσει.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η Ελλά­δα δέχε­ται μεγά­λη πίε­ση να ενσω­μα­τώ­σει τη συγκε­κρι­μέ­νη οδη­γία, παρό­τι στον σύγ­χρο­νο αστι­κό οικο­δο­μι­κό κανο­νι­σμό έχει γίνει ήδη η ενσω­μά­τω­ση των απαι­τού­με­νων προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων. Ωστό­σο σήμε­ρα, πλη­θώ­ρα ιδιω­τι­κών και κυρί­ως δημό­σιων κτι­ρί­ων, δεν δια­θέ­τουν προσβασιμότητα.

Όπως έγι­νε γνω­στό από το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, η γενι­κή γραμ­μα­τεία της κυβέρ­νη­σης έχει επι­φορ­τι­σθεί με το έργο συντο­νι­σμού όλων των υπουρ­γεί­ων, προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί άμε­σα λύση στο πρόβλημα.

Στο θέμα της προ­σβα­σι­μό­τη­τας υπάρ­χει ορι­ζό­ντια συνερ­γα­σία κυβερ­νη­τι­κών φορέ­ων, έτσι ώστε, όχι μόνο να βελ­τιω­θεί η ποιό­τη­τα της ζωής των ατό­μων με κινη­τι­κές δυσκο­λί­ες, αλλά να προ­λη­φθούν και τα στε­νά χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

 

Πηγή www.cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων