- Διαφήμιση -

Αυτές είναι οι παραλίες εντός και εκτός Αττικής που μπορούμε να κολυμπήσουμε με ασφάλεια

Mε αφορ­μή την παγκό­σμια ημέ­ρα προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος στις 5 Ιουνίου,
το ΠΑΚΟΕ (Πανελ­λή­νιο Κέντρο Οικο­λο­γι­κών Ερευ­νών) ως ανε­ξάρ­τη­τος μη κερ­δο­σκο­πι­κός και μη κυβερ­νη­τι­κός φορέ­ας, μας προ­σφέ­ρει δωρε­άν για 44η συνε­χή χρο­νιά, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των μικρο­βιο­λο­γι­κών ανα­λύ­σε­ων για τα κατάλ­λη­λα και ακα­τάλ­λη­λα νερά κολύμ­βη­σης σε 247 παρα­λί­ες της Αττι­κής και σε 514 παρα­λί­ες εκτός Αττικής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων