- Διαφήμιση -

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Αντιδράσεις για τη θανάτωση του χιμπατζή

Κλι­μά­κιο του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας μετα­βαί­νει σήμε­ρα στο Αττι­κό Ζωο­λο­γι­κό Πάρ­κο, ώστε να διε­ρευ­νη­θεί η υπό­θε­ση θανά­τω­σης του χιμπα­τζή, που έχει προ­κα­λέ­σει σφο­δρές αντι­δρά­σεις και κυβερ­νη­τι­κή παρέμβαση.

Ειδι­κό­τε­ρα, όπως γνω­στο­ποί­η­σε στο OPEN, νωρί­τε­ρα το πρωί της Δευ­τέ­ρας, ο υφυ­πουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος, Γιώρ­γος Αμυράς…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων