- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: 200 προσλήψεις από το υπουργείο Πολιτισμού

Νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έλαβε -μετά από ανάκληση και επαναδημοσίευση- η προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη 200 υπαλλήλων - μέσω ΑΣΕΠ- σε όλη την χώρα.

Σύμ­φω­να με την επα­να­δια­τύ­πω­ση, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να υπο­βάλ­λουν αιτή­σεις για τις προ­σλή­ψεις, από τις 12 Σεπτεμ­βρί­ου 2019 έως τις 23 του ίδιου μήνα. Κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό της προ­κή­ρυ­ξης είναι ότι 145 θέσεις λαμ­βά­νουν οι από­φοι­τοι Λυκείου.

Το νέο προ­σω­πι­κό θα προ­σλη­φθεί σε διά­φο­ρους φορείς, ανά την Ελλά­δα, του Ταμεί­ου Αρχαιο­λο­γι­κών Πόρων και Απαλ­λο­τριώ­σε­ων (ΤΑΠΑ).

Η διάρ­κεια των συμ­βά­σε­ων είναι οκτώ μήνες.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων