- Διαφήμιση -

Απεργία : Ερχονται νέες κινητοποιήσεις στις 2 Οκτωβρίου

Νέα απεργία προκήρυξε η ΓΣΕΕ . Στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

Νέο απερ­για­κό «ραντε­βού» κλεί­νουν τα συν­δι­κά­τα για την ερχό­με­νη Τετάρ­τη 2 Οκτω­βρί­ου προ­κει­μέ­νου να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για το ανα­πτυ­ξια­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρνησης.

Η ΓΣΕΕ προ­κή­ρυ­ξε νέα απερ­γία, στην οποία συμ­με­τέ­χει και ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας, ενώ ανα­μέ­νε­ται η από­φα­ση των συν­δι­κά­των των μέσων μετα­φο­ράς. Η ΑΔΕΔΥ έχει προ­κη­ρύ­ξει στά­ση εργα­σί­ας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη της βάρ­διας. Καλεί μάλι­στα τους εργα­ζό­με­νους σε συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από κοι­νού με το ΕΚΑ και άλλα σωμα­τεία, στις 11.00 το πρωί, στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος. Θα ακο­λου­θή­σει πορεία προς τη Βου­λή των Ελλήνων.

Σε 24ωρη απερ­γία προ­χω­ρούν και οι οικο­δό­μοι  καλώ­ντας τους εργα­ζό­με­νους να δώσουν «απά­ντη­ση στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για νέο χτύ­πη­μα σε μισθούς, συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα και επι­πλέ­ον περιο­ρι­σμούς στους αγώ­νες, ώστε «να βάλει στο γύψο» τα συν­δι­κά­τα και το απερ­για­κό δικαίωμα.Είναι η απά­ντη­σή μας στην μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία και στην πλειο­ψη­φία της ΓΣΕΕ, που επι­χεί­ρη­σε με λύσ­σα να χτυ­πή­σει την απερ­γία έτσι ώστε να δώσει έμπρα­κτα βοή­θεια στην υλο­ποί­η­ση των αντερ­γα­τι­κών μέτρων».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων