- Διαφήμιση -

Αντικαπνιστικός νόμος: Από 100 έως 10.000 τα πρόστιμα

Εως τα 10.000 ευρώ μπορούν να φθάσουν τα πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τον αντικαπνιστικό νόμο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εως τα 10.000 ευρώ μπο­ρούν να φθά­σουν τα πρό­στι­μα για όσους παρα­βιά­ζουν τον αντι­κα­πνι­στι­κό νόμο, σύμ­φω­να με την υπουρ­γι­κή από­φα­ση που δημο­σιεύ­τη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερνήσεως.

Το κατώ­τε­ρο πρό­στι­μο, σύμ­φω­να με την ΚΥΑ, των 50 ευρώ για τον καπνι­στή που προ­βλέ­πο­νταν με τον προη­γού­με­νο νόμο, διπλα­σιά­ζε­ται και και ισχύ­ει για κάθε παρά­βα­ση σε όλους τους κλει­στούς χώρους υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος ό,τι έκτα­σης κι αν είναι, σε όλους τους κλει­στούς χώρους εργα­σί­ας, σε όλα τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, τους σταθ­μούς μετα­φο­ρι­κών μέσων και επι­βα­τι­κών σταθ­μών λιμέ­νων, τα αερο­δρό­μια εκτός των ειδι­κών χώρων καπνι­στών, τους δημό­σιους χώρους εργα­σί­ας καθώς και ανα­μο­νής δημο­σί­ων υπηρεσιών.

Για όλες αυτές τις περι­πτώ­σεις παρα­μέ­νει στα 500 ευρώ το πρό­στι­μο για τον υπεύ­θυ­νο δια­χεί­ρι­σης ή προϊ­στά­με­νο εκτός από τα κατα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος πάνω από 100 τ.μ.

Για την κατη­γο­ρία αυτή των κέντρων εμβα­δού άνω των 100τ.μ. το πρό­στι­μο ξεκι­νά από 2.000 ευρώ και για κάθε υπο­τρο­πή ανε­βαί­νει κατά 2.000 ευρώ μέχρι την πέμ­πτη υπο­τρο­πή οπό­τε θα επι­βάλ­λε­ται ποι­νή 10.000 ευρώ και ορι­στι­κή ανά­κλη­ση άδειας.

Για τα νυχτε­ρι­νά κέντρα και τους χώρους εστί­α­σης άνω των 300τ.μ. τα πρό­στι­μα για τους υπευ­θύ­νους των κατα­στη­μά­των ξεκι­νούν από 6.000 ευρώ και ανε­βαί­νουν κατά 1.000 ευρώ για κάθε υποτροπή.

Όσον αφο­ρά τους θερια­κλή­δες που καπνί­ζουν σε κλει­στούς και υπαί­θριους χώρους στους οποί­ους συνα­θροί­ζο­νται ανή­λι­κοι όπως παι­δι­κοί σταθ­μοί, σχο­λεία, παι­δι­κές χαρές κτλ. το πρό­στι­μο είναι στα 200 ευρώ.

Πρό­στι­μο 1.500 ευρώ θα πλη­ρώ­νει όποιος οδη­γός ή επι­βά­της ΙΧ αυτο­κι­νή­του στο οποίο επι­βαί­νουν ανή­λι­κοι κάτω των 12 ετών.

Την Κυρια­κή ο Βασί­λης Κικί­λιας ανα­κοί­νω­σε την έναρ­ξη καμπά­νιας ενη­μέ­ρω­σης μέσα στην εβδο­μά­δα καθώς και την ενερ­γο­ποί­η­ση του αριθ­μού 1142 για επώ­νυ­μες καταγ­γε­λί­ες για κρού­σμα­τα παρα­βί­α­σης του αντι­κα­πνι­στι­κού νόμου.

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων