- Διαφήμιση -

Άνoιξε η πλατφόρμα για τoυς πυρόπληκτoυς Βρίσας, Μεγάρων και Κρεστένων

Παρατείνεται για Πεντέλη

Δημο­σιεύ­τη­κε η κοι­νή από­φα­ση των Υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών, Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και Επι­κρα­τεί­ας (ΦΕΚ B’ 4859/14.09.2022), η οποία προ­βλέ­πει τη διεύ­ρυν­ση της περι­μέ­τρου των δικαιού­χων πρώ­της αρω­γής ένα­ντι στε­γα­στι­κής συν­δρο­μής, περι­λαμ­βά­νο­ντας, πλέ­ον, τους ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των της Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Μεγα­ρέ­ων που επλή­γη­σαν από την πυρ­κα­γιά της 20ης Ιουλίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων