- Διαφήμιση -

Αναβατόριο, αντικεραυνική προστασία και παλιό μουσείο της Ακρόπολης στο επίκεντρο σύσκεψης

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ

Το θέμα της αντι­κα­τά­στα­σης του ανα­βα­το­ρί­ου και η πρό­τα­ση βελ­τί­ω­σης και επα­να­φο­ράς του φωτι­σμού των μνη­μεί­ων και του Βρά­χου της Ακρό­πο­λης ‑στο επί­πε­δο της μελέ­της του Πιέρ Μπι­ντό, ο οποί­ος το 2004 είχε ανα­λά­βει τον φωτι­σμό του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου- θα εισα­χθούν στο Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο την 1η Οκτω­βρί­ου 2019. Ως προς το έργο της βελ­τί­ω­σης και ανα­βάθ­μι­σης της αντι­κε­ραυ­νι­κής προ­στα­σί­ας των μνη­μεί­ων του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου της Ακρό­πο­λης, επί της οποί­ας γνω­μο­δό­τη­σε το ΚΑΣ στη συνε­δρί­α­σή του στις 17 Σεπτεμ­βρί­ου, προ­βλέ­πε­ται να έχει υλο­ποι­η­θεί μέχρι τη 15η Νοεμ­βρί­ου 2019.

Τα παρα­πά­νω δρο­μο­λο­γή­θη­καν ‑σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΠΟΑ- στη σύσκε­ψη των αρμο­δί­ων υπη­ρε­σιών του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού με αντι­κεί­με­νο την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου της Ακρό­πο­λης, την οποία συγκά­λε­σε η υπουρ­γός, Λίνα Μεν­δώ­νη, παρου­σία του γγ Πολι­τι­σμού, Γιώρ­γου Διδασκάλου.

«Όσον αφο­ρά στην πορεία του έργου της κτι­ρια­κής ανα­βάθ­μι­σης του παλαιού μου­σεί­ου στον Βρά­χο της Ακρό­πο­λης, που εκτε­λεί­ται στο πλαί­σιο του ΕΣΠΑ 2014–2020 — Περι­φε­ρεια­κό Επι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα Αττι­κής, ζητή­θη­κε οι μελέ­τες και τα τεύ­χη δημο­πρά­τη­σης, τα οποία υλο­ποιού­νται με μέρι­μνα της Εφο­ρεί­ας Αρχαιο­τή­των της πόλης των Αθη­νών, να έχουν ολο­κλη­ρω­θεί ως τις 30 Σεπτεμ­βρί­ου τ.έ., προ­κει­μέ­νου να επι­τα­χυν­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες δημο­πρά­τη­σης του έργου», κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του υπουργείου.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων