- Διαφήμιση -

Ανάκληση συμπληρωμάτων διατροφής από τον ΕΟΦ

Αποφάσισε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής

Τo προ­ϊ­όν δια­κι­νεί­ται ως συμπλή­ρω­μα δια­τρο­φής και δια­τί­θε­ται από την εται­ρεία Muscle Power, Πολω­νί­ας. Η παρού­σα από­φα­ση απο­τε­λεί προ­λη­πτι­κό μέτρο για την προ­ά­σπι­ση της Δημό­σιας Υγείας.

Απο­φα­σί­στη­κε από τον ΕΟΦ η απα­γό­ρευ­ση  δια­κί­νη­σης και διά­θε­σης του συμπλη­ρώ­μα­τος δια­τρο­φής HYPERZINE — A (εται­ρεία 7 NUTRITION), επει­δή περιέ­χει το μη εγκε­κρι­μέ­νο νεο­φα­νές τρό­φι­μο (novel food) Hyperzine A.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων