- Διαφήμιση -

Αγωνία για τα «κόκκινα» δάνεια: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του νέου Νόμου

Νέα σύσκεψη στο Μαξίμου με τους τραπεζίτες για τον διάδοχο του νόμου Κατσέλη - «Καμπανάκι» από θεσμούς

Υπό το μικρο­σκό­πιο των θεσμών βρί­σκε­ται ακό­μη η πρό­τα­ση αντι­κα­τά­στα­σης του νόμου Κατσέ­λη για το πλαί­σιο προ­στα­σί­ας της πρώ­της κατοικίας.

Οι δανει­στές δεν φαί­νο­νται ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι από το σχέ­διο που έχει παρου­σιά­σει το οικο­νο­μι­κό επι­τε­λείο της κυβέρ­νη­σης και εγεί­ρουν συνε­χώς και νέες απαι­τή­σεις, θέλο­ντας να απο­τρέ­ψουν την είσο­δο στη ρύθ­μι­ση όλων εκεί­νων που ενώ μπο­ρούν δεν θέλουν να πλη­ρώ­σουν και προ­τι­μούν να εντα­χθούν σε κάποιο καθε­στώς προστασίας.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες γίνο­νται διορ­θώ­σεις ενώ το νέο κρι­τή­ριο που εξε­τά­ζε­ται να προ­στε­θεί θα πετά­ει εκτός του πλαι­σί­ου προ­στα­σί­ας όσους δια­θέ­τουν σημα­ντι­κή κινη­τή περιου­σία, δηλα­δή τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις, ομό­λο­γα, μετο­χές κ.α.

Τα «κόκ­κι­να» δάνεια και το διά­δο­χο πλαί­σιο του νόμου Κατσέ­λη ανα­μέ­νε­ται να βρε­θούν στο επί­κε­ντρο του ενδια­φέ­ρο­ντος της σημε­ρι­νής έκθε­σης της Κομι­σιόν στο πλαί­σιο της ενι­σχυ­μέ­νης μετα­μνη­μο­νια­κής εποπτείας.

Το νομο­σχέ­διο που θα ψηφι­σθεί στη Βου­λή το επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα προ­βλέ­πει προ­στα­σία της πρώ­της κατοι­κί­ας με σφι­χτά όρια ανα­φο­ρι­κά με τα εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια των δανειο­λη­πτών, την αντι­κει­με­νι­κή αξία του ακι­νή­του τους και το ύψος της οφει­λής και με μειω­μέ­νο χρο­νι­κό ορί­ζο­ντά μόλις ενός έτους.

Το ύψος της εμπο­ρι­κής αξί­ας έχει συμ­φω­νη­θεί στα 250.000 ευρώ, κάτι για το οποίο εκφρά­ζουν ενστά­σεις οι θεσμοί, και το υπό­λοι­πο της οφει­λής στις 130.000 ευρώ. Όσο για τα εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια, αυτά έχει συμ­φω­νη­θεί να ανέρ­χο­νται στις 12.500 ευρώ για ένα άτο­μο, στις 21.000 ευρώ για το ζευ­γά­ρι και επι­πλέ­ον 5.000 ευρώ ανά τέκνο έως τα τρία.

Σύσκεψη στο Μαξίμου

Το κατώ­φλι του Μεγά­ρου Μαξί­μου θα περά­σουν για μια ακό­μη φορά οι τρα­πε­ζί­τες, οι οποί­οι θα συνα­ντη­θούν με τους υπουρ­γούς Αλέ­κο Φλα­μπου­ρά­ρη και Δημή­τρη Λιά­κο που έχουν επι­φορ­τι­στεί με την εξεύ­ρε­ση λύσης στην προ­στα­σία πρώ­της κατοι­κί­ας. Η σημε­ρι­νή συνά­ντη­ση με τους τρα­πε­ζί­τες στο Μέγα­ρο Μαξί­μου έχει ως στό­χο να κλεί­σουν όλες οι ανοι­κτές εκκρε­μό­τη­τες που υπάρχουν.

Οι τράπεζες

Από την άλλη πλευ­ρά οι τρα­πε­ζί­τες ζητούν να υπάρ­ξουν δικλί­δες ασφα­λεί­ας που θα απο­τρέ­ψουν τους στρα­τη­γι­κούς κακο­πλη­ρω­τές να κινού­νται ανε­νό­χλη­τοι από το νόμο Κατσέ­λη στον διά­δο­χο νόμο.

Ζητούν να απο­κλει­στούν οι δανειο­λή­πτες που έχουν απορ­ρι­φθεί από τα δικα­στή­ρια είτε με το κρι­τή­ριο της δολιό­τη­τας είτε για­τί δεν πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια του νόμου Κατσέλη.

Ακό­μη να απο­κλει­στούν από το νόμο Κατσέ­λη οι δανειο­λή­πτες για τους οποί­ους έχουν κινη­θεί οι δια­δι­κα­σί­ες κατά­σχε­σης της περιου­σί­ας τους.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων