- Διαφήμιση -

Καταγγελία-σοκ γιατρού στον Ευαγγελισμό, για τον αιφνίδιο θάνατο συναδέλφου του

Μιλά για την ψυχολογική πίεση και την σωματική κόπωση που βιώνουν οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία

Σε καταγ­γε­λία-σοκ προ­χώ­ρη­σε ο πρό­ε­δρος της ΕΙΝΑΠ του Ευαγ­γε­λι­σμού και καρ­διο­λό­γος, Ηλί­ας Σιώρας.

Αφορ­μή στά­θη­κε ο αιφ­νί­διος θάνα­τος συνα­δέλ­φου του καθώς και η νοση­λεία τεσ­σά­ρων ακό­μη εργαζόμενων.

Στην επι­στο­λή του, ο καρ­διο­λό­γος μιλά για την ψυχο­λο­γι­κή πίε­ση και την σωμα­τι­κή κόπω­ση που βιώ­νουν οι για­τροί στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, εξαι­τί­ας των συν­θη­κών εργα­σί­ας, αλλά και της επαγ­γελ­μα­τι­κής ανασφάλειας.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή του Ηλία Σιώρα:

«Ουαί υμίν γραμ­μα­τείς και φαρι­σαί­οι ευρω­λά­γνοι υπο­κρι­τές! Κάθε πιθα­νής από­χρω­σης και πρόφασης!

Δεν φτά­νει που οδη­γή­σα­τε δεκά­δες χιλιά­δες συνα­δέλ­φους για­τρούς και υγειο­νο­μι­κούς κάθε ειδι­κό­τη­τας στην ανερ­γία, στην από­γνω­ση, στη μετα­νά­στευ­ση, τώρα μ’αυτές τις συν­θή­κες που ΕΣΕΙΣ φτιά­ξα­τε, ξεκά­θα­ρα μας πετά­τε στην αρρώ­στια, στην ανα­πη­ρία, στο θάνατο.

Θρη­νού­με σήμε­ρα, το θάνα­το ενός εκλε­κτού συνα­δέλ­φου επι­κου­ρι­κού καρ­διο­λό­γου που αγόγ­γυ­στα πρό­σφε­ρε τις υπη­ρε­σί­ες του στα ΤΕΠ του Ευαγ­γε­λι­σμού, νέου επι­στή­μο­να και οικο­γε­νειάρ­χη που βασα­νι­ζό­ταν χρό­νια τώρα από τον κίν­δυ­νο της από­λυ­σης, όπως και τόσοι άλλοι.

Μόνο τις τελευταίες 15–20 μέρες νοσηλεύσαμε άλλους 8 εργαζόμενους του νοσοκομείου μας με βαριές παθήσεις:

4 οξέα εμφράγ­μα­τα (3 εργά­τες, 1 γιατρός)

1 βαριά καρ­δια­κή ανε­πάρ­κεια (εργά­της)
1 εγκε­φα­λι­κή αιμορ­ρα­γία (νοση­λεύ­τρια)
1 με λέμ­φω­μα (νοση­λεύ­τρια)
1 αστα­θής στη­θάγ­χη (νοση­λευ­τής)
Η νοση­ρό­τη­τα θερί­ζει. Αμέ­τρη­τοι άλλοι συνά­δελ­φοι νοση­λεύ­τη­καν με αυτά ή άλλα νοσή­μα­τα ή παρα­κο­λου­θού­νται. Κάποιοι ακό­μη, δεν ξέρουν… Ο καρ­κί­νος σαρώ­νει. Τα νοσή­μα­τα φθο­ράς του μυο­σκε­λε­τι­κού συστή­μα­τος σακα­τεύ­ουν. Η αρτη­ρια­κή υπέρ­τα­ση και το burn out έχει ρημά­ξει ουκ ολί­γους. Και τι ειρω­νεία! Ο συνά­δελ­φος που σήμε­ρα έχα­σε τη ζωή του από αιφ­νί­διο θάνα­το και άλλοι 4 νοση­λευ­τές κι εργά­τες, είναι εργα­ζό­με­νοι με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας! Στα πρό­θυ­ρα της από­λυ­σης! Ένας τους δεν τα κατά­φε­ρε. Οι 3 εργά­τες συμ­βα­σιού­χοι έπα­θαν το έμφραγ­μα εν ώρα υπη­ρε­σί­ας. Το ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό και άλλοι συνά­δελ­φοι παλέ­ψα­με γεν­ναία και σώθηκαν.

ΕΣΕΙΣ που κυβερ­νή­σα­τε και κυβερ­νά­τε! Αφή­στε στην άκρη τις υπο­κρι­σί­ες και τα παχιά ανέ­ξο­δα λόγια για τον «ηρω­ι­σμό» των υγειο­νο­μι­κών. Ξέρε­τε την κατά­στα­ση με κάθε λεπτο­μέ­ρεια. Για την ακρί­βεια εσείς τη νομο­θε­τή­σα­τε, εσείς την εφαρ­μό­ζε­τε, εσείς υπο­γρά­φε­τε την κατα­δί­κη μας.

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:

Φέρα­τε μόνι­μο προ­σω­πι­κό; (πάνω 800 λεί­πουν, από όλους τους κλάδους)
Πήρα­τε μέτρα να στα­μα­τή­σε­τε το αίσχος της επα­να­λαμ­βα­νό­με­νης διπλο­βάρ­διας (πρωί –νύχτα/ από­γευ­μα – πρωί);
Δώσα­τε τα οφει­λό­με­να ρεπό στους ειδι­κευό­με­νους και όλο το προ­σω­πι­κό; (>17.000 τα ρεπό που οφεί­λο­νται και τελι­κά … «χάνο­νται»!). Δώσα­τε μήπως τις κανο­νι­κές άδειες; Ακό­μη οφεί­λο­νται οι άδειες του 2018, «δεν βγαί­νει το πρό­γραμ­μα» λέτε συχνά.
Πήρα­τε μέτρα για το αίσχος των ράν­τζων, για τις επι­κίν­δυ­νες συν­θή­κες στην ψυχια­τρι­κή, για τη βία ενά­ντια σε υγειο­νο­μι­κούς κ.λπ. Πήρα­τε μέτρα υγεί­ας κι ασφά­λειας σ’αυτό το χώρο που βρί­θει παρα­γό­ντων κινδύνου;
Φέρα­τε μήπως για­τρούς εργα­σί­ας και τεχνι­κούς ασφά­λειας, ΜΟΝΙΜΟΥΣ, να ελέγ­χουν και να απο­φα­σί­ζουν για τα απα­ραί­τη­τα μέτρα όπως οι δικοί σας νόμοι υποχρεώνουν;
Εντά­ξα­τε τους εργα­ζό­με­νους των νοσο­κο­μεί­ων που υπη­ρε­τούν σε άκρως επι­κίν­δυ­νες κι ανθυ­γιει­νές συν­θή­κες στα ΒΑΕ; Ή περι­μέ­νε­τε τάχα, να ευδο­κι­μή­σει ο περι­βό­η­τος «διά­λο­γος» ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για να …εντα­χθού­με;
Υπα­κού­σα­τε στις απο­φά­σεις ανω­τά­των δικα­στη­ρί­ων – που δήθεν τα έχε­τε περί πολ­λού- να απο­κα­τα­στή­σε­τε τους μισθούς στα επί­πε­δα του 2012;
Λει­τουρ­γή­σα­τε νέες μονά­δες, νέα χει­ρουρ­γεία με ανά­λο­γο προ­σω­πι­κό και εξοπλισμό;
Ελέγ­ξα­τε ίσως, για­τί καθυ­στε­ρεί το ΚΕΣΥ μήνες και μήνες να εγκρί­νει την επα­νέ­ναρ­ξη των εμβο­λι­σμών στις εγκε­φα­λι­κές αιμορ­ρα­γί­ες; Μήπως για να πλου­τί­ζουν τα ιδιω­τι­κά κέντρα;
……………………………
ΕΜΕΙΣ μπο­ρού­με ως αύριο να ρωτά­με. Να θέτου­με τα αυτο­νό­η­τα δικαιώ­μα­τά μας και τα αμεί­λι­κτα αιτή­μα­τά μας. Είναι αυτή η δική μας φωνή, η προ­σφο­ρά μας, η επι­στη­μο­σύ­νη μας που έχει αμαυ­ρώ­σει ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ «ΕΙΝΑΙ». Μαζί και τους επί­ορ­κους υγειονομικούς.

Έχει όμως λάμ­ψει στο πρό­σω­πο των ασθε­νών μας που είναι οι πραγ­μα­τι­κοί σύμ­μα­χοί μας!

Με αυτούς θα συμπο­ρευ­τού­με. ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ.

Δεν υπο­χω­ρού­με. Κρα­τά­με παρα­κα­τα­θή­κη στην δική μας καθη­με­ρι­νό­τη­τα, τις διδα­χές του ζεύ­γους Κιου­ρί, του Γεώρ­γιου Παπα­νι­κο­λά­ου, της Αμα­λί­ας Φλέ­μινγκ, του Πέτρου Κόκ­κα­λη και των για­τρών – νοση­λευ­τών ηρώ­ων της Αντί­στα­σης, του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, του Τσε Γκε­βά­ρα και τόσων άλλων!

«Μην καρ­τε­ρά­τε να λυγί­σου­με ούτε για μια στιγμή»!

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων