- Διαφήμιση -

Συνδιάσκεψη για τους Ωκεανούς: Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για τη Σύνοδο Κορυφής Νέων

Άνοι­ξε η πλατ­φόρ­μα υπο­βο­λής αιτή­σε­ων για νέες και νέους με ενερ­γό δρά­ση στην προ­στα­σία των ωκε­α­νών και της θαλάσ­σιας βιο­ποι­κι­λό­τη­τας, προ­κει­μέ­νου να μετέ­χουν στην 7η Σύνο­δο Κορυ­φής των Νέων (7o Youth Leadership Summit) που θα διε­ξα­χθεί στην Αθή­να στις 15 Απρι­λί­ου 2024…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων