- Διαφήμιση -

Η όπερα του Νικολάου Μεταξά-Τζανή “Μάρκος Μπότσαρης” στο Βεάκειο Θέατρο

7 λόγοι για να δει κάποιος την όπερα αυτή

Η πρό­σφα­τη μου­σι­κο­λο­γι­κή έρευ­να ανα­κά­λυ­ψε σε ιδιω­τι­κά αρχεία ένα από τα παλαιό­τε­ρα ελλη­νι­κά λυρι­κά έργα με θέμα την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση: το μελό­δρα­μα σε τρεις πρά­ξεις του Νικο­λά­ου Μετα­ξά-Τζα­νή «Μάρ­κος Μπό­τσα­ρης», μια σύν­θε­ση του 1854 που έως τώρα εθε­ω­ρεί­το χαμέ­νη. Η όπε­ρα μελε­τή­θη­κε και απο­κα­τα­στά­θη­κε μου­σι­κο­λο­γι­κά από το Εργα­στή­ριο Μελέ­της της Ελλη­νι­κής Μου­σι­κής του Τμή­μα­τος Μου­σι­κών Σπου­δών της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ και παρου­σιά­ζε­ται σε πλή­ρη σκη­νι­κή μορ­φή στις 7 και 8 Οκτω­βρί­ου στο Βεά­κειο Θέα­τρο Πειραιά.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων