- Διαφήμιση -

#GREENING DRY CLEANING

Δωρε­άν δια­δι­κτυα­κό πρό­γραμ­μα (e‑Learning)

 

Με ιδιαί­τε­ρη χαρά σας ενη­με­ρώ­νου­με ότι ξεκί­νη­σαν οι εγγρα­φές για το νέο δια­δι­κτυα­κό πρό­γραμ­μα (e‑learning) #GreeningDryCleaning.

Το πρό­γραμ­μα εξε­τά­ζει επί­και­ρα θέμα­τα σχε­τι­κά με τη μεί­ω­ση και αντι­κα­τά­στα­ση των πλα­στι­κών μίας χρή­σης στον κλά­δο των στε­γνο­κα­θα­ρι­στη­ρί­ων και των συνα­φών επαγ­γελ­μά­των, συμ­βάλ­λο­ντας στη βελτίωση του τομέα προς μια κατεύθυνση περισσότερο φιλι­κή προς το περιβάλλον. Παρου­σιά­ζει νέες δυνα­τό­τη­τες και καλές πρα­κτι­κές, καθώς και ζητή­μα­τα εναρ­μό­νι­σης με τις ευρω­παϊ­κές οδηγίες.

Το πρό­γραμ­μα διαρ­κεί από τις 30 Δεκεμ­βρί­ου 2022 έως τις 9 Φεβρουα­ρί­ου 2023. Χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το Πρά­σι­νο Ταμείο στο πλαί­σιο του έργου «Δρά­ση μεί­ω­σης των πλα­στι­κών μιας χρή­σης στα ελλη­νι­κά στε­γνο­κα­θα­ρι­στή­ρια #GreeningDryCleaning» και προ­σφέ­ρε­ται δωρε­άν. Το έργο υπο­στη­ρί­ζε­ται από τη Διε­θνή Οργά­νω­ση Βιο­πο­λι­τι­κής και την Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Στε­γνο­κα­θα­ρι­στη­ρί­ων, Ταπη­το­κα­θα­ρι­στη­ρί­ων, Πλυ­ντη­ρί­ων, Σιδε­ρω­τη­ρί­ων, Βαφεί­ων και συνα­φών επαγγελμάτων.

Σας προ­σκα­λού­με να συμ­με­τά­σχε­τε πραγ­μα­το­ποιώ­ντας την εγγρα­φή σας στον σύν­δε­σμο elearning.biopolitics.gr

Θα χορη­γη­θεί βεβαί­ω­ση παρακολούθησης.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το έργο και την εξέ­λι­ξή του

https://greeningdrycleaning.gr/

 

Το εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα υλο­ποιεί­ται στο πλαί­σιο του έργου «Δρά­ση μεί­ω­σης των πλα­στι­κών μιας χρή­σης στα ελλη­νι­κά στε­γνο­κα­θα­ρι­στή­ρια #GreeningDryCleaning 

Φυσι­κό περι­βάλ­λον & και­νο­τό­μες δρά­σεις 2020» και χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το Πρά­σι­νο Ταμείο.

 

 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων