- Διαφήμιση -

Εφυγε από τη ζωή ο καταξιωμένος πρώην πρόεδρος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε Μιχάλης Κουρουτός

Εφυ­γε από τη ζωή ο επί σει­ρά ετών  πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ο.Ι.Ε.ΛΕ. Κατα­ξιω­μέ­νος συν­δι­κα­λι­στής στον εκπαι­δευ­τι­κό χώρο κατά­φε­ρα με τις δρά­σεις του να αλλά­ξει το τοπίο των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση για πολ­λά χρό­νια και να προ­στα­τέ­ψει το δημό­σιο αγα­θό της εκπαί­δευ­σης. Με πρω­το­βου­λία του και δική του δρά­ση δημιουρ­γή­θη­κε η Ακα­δη­μία Εργα­σί­ας της ΓΣΕΕ. Αύξη­σε σημα­ντι­κά τα πεδία δρά­σης της Ομο­σπον­δί­ας ενδια­φε­ρό­με­νος για το σύνο­λο των εκπαι­δευ­τι­κών  σε όλο τον ιδιω­τι­κό τομέα. Ιδιω­τι­κά σχο­λεία, Φρο­ντι­στή­ρια Μέσης Εκπαί­δευ­σης, Κέντρα Ξένων Γλωσ­σών. Ιδιω­τι­κά ΙΕΚ. Κολ­λέ­για. Ιδιω­τι­κά Τεχνι­κά Λύκεια και Επαγ­γελ­μα­τι­κές Σχολές.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Εκπαί­δευ­ση σήμε­ρα Education today

Τεχνι­κή  Επαγ­γελ­μα­τι­κή Εκπαί­δευ­ση — Κατάρ­τι­ση σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων