- Διαφήμιση -

Θα γίνει πράσινη σαν τη Βαρκελώνη η Αθήνα;

Το αστι­κό περι­βάλ­λον στις πόλεις δοκι­μά­στη­κε με την παν­δη­μία. Η χρή­ση του αστι­κού χώρου, η δια­χεί­ρι­ση των Μέσων Μετα­φο­ράς και η αλλα­γή του προ­φίλ μετα­κί­νη­σης, οι γεν­νή­σεις , η μετα­νά­στευ­ση, τα ποσο­στά του πρά­σι­νο που πρέ­πει να έχει μια πόλη, οι συμπρά­ξεις δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα στις χρή­σεις χώρων, οι δημο­τι­κές κατοι­κί­ες , η νοο­τρο­πία και οι ανά­γκες είναι οι παρά­γο­ντες που πρέ­πει να επι­με­τρη­θούν για την κατα­νό­η­ση των αλλα­γών στις πόλεις.
Οσον αφο­ρά την Αθήνα.…
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στο Facebook:
Οι Πόλεις σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων