- Διαφήμιση -

Τραγωδία σε παιδικό σταθμό: Αγοράκι 2,5 ετών πνίγηκε από τροφή

Την είδηση γνωστοποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, καθώς πατέρας του αγοριού είναι αστυνομικός που υπηρετεί στο τμήμα Διαβατηρίων του διεθνούς αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ένα τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε σε ιδιω­τι­κό παι­δι­κό σταθ­μό της Αττι­κής, καθώς ένα αγο­ρά­κι 2,5 ετών πνί­γη­κε από τρο­φή που έφαγε.

Την είδη­ση γνω­στο­ποί­η­σε η Ένω­ση Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής, καθώς πατέ­ρας του αγο­ριού είναι αστυ­νο­μι­κός που υπη­ρε­τεί στο τμή­μα Δια­βα­τη­ρί­ων του διε­θνούς αερο­λι­μέ­να «Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος».

Στην ανα­κοί­νω­σή της, η Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α. εκφρά­ζει την οδύ­νη, αλλά και την αγα­νά­κτη­σή της για την ανεί­πω­τη αυτή τραγωδία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής

«Ο Πρό­ε­δρος και τα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ένω­σης Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής, εκφρά­ζουν τα θερ­μά τους συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του συνα­δέλ­φου μας, που υπη­ρε­τεί στο Τμή­μα Δια­βα­τη­ρί­ων του Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών και ο οποί­ος έχα­σε το δυό­μι­ση (2,5) χρο­νών γιο του.

Ο θάνα­τος του παι­διού προ­ήλ­θε από πνιγ­μό λόγω τρο­φής και ενώ βρι­σκό­ταν σε ιδιω­τι­κό παι­δι­κό σταθ­μό. Μαζί με την θλί­ψη και την οδύ­νη μας, εκφρά­ζου­με και την αγα­νά­κτη­σή μας για τον τρό­πο που αυτή η παι­δι­κή ψυχή, η οποία μέρες τώρα έδι­νε μάχη για την ζωή, περι­ήλ­θε σε αυτήν την κατά­στα­ση με συνέ­πεια να φύγει από την ζωή.

Είμα­στε δίπλα στον αγα­πη­μέ­νο μας συνά­δελ­φό και φίλο προ­κει­μέ­νου να του συμπα­ρα­στα­θού­με με κάθε τρό­πο, αφε­νός για να βρει την δύνα­μη να αντι­με­τω­πί­σει την ανεί­πω­τη τρα­γω­δία και αφε­τέ­ρου να τιμω­ρη­θεί η εγκλη­μα­τι­κή αμέ­λεια των υπευ­θύ­νων, αν αυτή υπάρ­χει, προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πούν στο μέλ­λον παρό­μοια περι­στα­τι­κά. Το μόνο σίγου­ρο, είναι πως έφυ­γε ένας μικρός άγγελος…».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων