- Διαφήμιση -

Σύλληψη νεαρών που «έγδυναν» αυτοκίνητα Smart

Προσπάθησαν να ξεφύγουν και τράκαραν 4 οχήματα

Συνε­λή­φθη­σαν από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής δύο άτο­μα, 20 και 22 ετών τα οποία έκλε­βαν εξαρ­τή­μα­τα από αυτο­κί­νη­τα Smart στα Νότια Προ­ά­στια, ενώ ανα­ζη­τού­νται οι συνερ­γοί τους.

Σημειώ­νε­ται ότι οι κατη­γο­ρη­μέ­νοι προ­σπά­θη­σαν να απο­φύ­γουν τη σύλ­λη­ψη χωρίς όμως επι­τυ­χία. Συγκε­κρι­μέ­να, ο 20χρονος προ­σπά­θη­σε να δια­φύ­γει οδη­γώ­ντας με την όπι­σθεν το «επι­χει­ρη­σια­κό» του αυτο­κί­νη­το, με απο­τέ­λε­σμα να συγκρου­στεί με 4 σταθ­μευ­μέ­να αυτο­κί­νη­τα και ένα περι­πο­λι­κό, ενώ ο 22χρονος τρέχοντας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

 

 

 

 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων