- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ιερές μπίζνες για τον αποχαρακτηρισμό προβληματικών ακινήτων

Τα φιλέτα σε Βάρκιζα, Βουλιαγμένη και Πεντέλη

Ένα μεγά­λο μέρος της επι­κεί­με­νης συμ­φω­νί­ας μετα­ξύ του πρω­θυ­πουρ­γού Αλέ­ξη Τσί­πρα και του Αρχιε­πί­σκο­που Ιερώ­νυ­μου αφο­ρά στη δημιουρ­γία ταμεί­ου αξιο­ποί­η­σης της εκκλη­σια­στι­κής περιου­σί­ας. Αυτό θεω­ρεί­ται ένα σημα­ντι­κό κομ­μά­τι της συμ­φω­νί­ας αφού από τα έσο­δα του συγκε­κρι­μέ­νου ταμεί­ου θα καλυ­φθεί και το επί­δο­μα προς την εκκλη­σία για τη μισθο­δο­σία των κληρικών.

Αυτό όμως δεν είναι κάτι και­νούρ­γιο καθώς τον Αύγου­στο του 2013 είχε περά­σει από τη Βου­λή ο νόμος 4182/13 με τον οποίο έγι­νε η σύστα­ση της Εται­ρεί­ας Αξιο­ποί­η­σης Εκκλη­σια­στι­κής Περιου­σί­ας Α.Ε. με απώ­τε­ρο σκο­πό την τόνω­ση των δημό­σιων ταμεί­ων καθώς όπως ανα­φέ­ρει και το κατα­στα­τι­κό της εται­ρεί­ας τα έσο­δα από την αξιο­ποί­η­ση των ακι­νή­των του χαρ­το­φυ­λα­κί­ου της θα πηγαί­ναν εξ’ ημι­σεί­ας σε εκκλη­σία και δημό­σιο. Ωστό­σο από το 2013 μέχρι και σήμε­ρα δεν έχει αξιο­ποι­η­θεί ούτε ένα ακί­νη­το με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο και τα έσο­δα της εται­ρεί­ας είναι μηδε­νι­κά. Οπό­τε έχει ενδια­φέ­ρον να δει κανείς τι αλλά­ζει με τις νέες εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού ώστε να κατα­στεί δυνα­τή η αξιο­ποί­η­ση κάποιου εκκλη­σια­στι­κού ακινήτου.

Ένα από τα προ­βλή­μα­τα της συγκε­κρι­μέ­νης εται­ρεί­ας ήταν ότι το διοι­κη­τι­κό της συμ­βού­λιο απο­τε­λού­νταν από πέντε άτο­μα εκ των οποί­ων τα δύο εκπρο­σω­πού­σαν το δημό­σιο και τα υπό­λοι­πα τρία ήταν επι­λο­γές της Ιεράς Μητρό­πο­λης με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρεί να προ­χω­ρή­σει καμία από­φα­ση χωρίς τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της εκκλη­σί­ας. Σύμ­φω­να με τον κ. Τσί­πρα αυτό αλλά­ζει καθώς Δημό­σιο και Εκκλη­σία θα επι­λέ­γουν δύο άτο­μα για εκπρο­σώ­πη­ση στο Δ.Σ., ενώ το πέμ­πτο άτο­μο θα είναι “κοι­νής απο­δο­χής”. Οπό­τε όπως κάποιος κατα­λα­βαί­νει θα είναι πολύ σημα­ντι­κό να δού­με τι θα σημαί­νει στην πρά­ξη ο όρος “κοι­νής αποδοχής”.

- Δια­φή­μι­ση -

Σύμ­φω­να με πηγή που έχει ασχο­λη­θεί με την δια­χεί­ρι­ση της συγκε­κρι­μέ­νης εται­ρεί­ας, τα ακί­νη­τα και τα οικό­πε­δα της εκκλη­σί­ας ξεπερ­νούν τα 700 μόνο στο λεκα­νο­πέ­διο Αττι­κής. Ωστό­σο αυτά που θεω­ρού­νται τα πιο πολύ­τι­μα έχουν αρκε­τά προ­βλή­μα­τα πολε­ο­δο­μι­κού σχε­δια­σμού. Ενδει­κτι­κά ένα από αυτά είναι η έκτα­ση της Φασκο­μη­λιάς, 1.200 περί­που στρέμ­μα­τα μετα­ξύ Βου­λιαγ­μέ­νης και Βάρ­κι­ζας, που όμως το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος είναι αιγια­λός και από την επά­νω μεριά της παρα­λια­κής περιο­χή Natura που υπά­γε­ται στο Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα προ­στα­σί­ας του Υμητ­τού. Παρό­μοια προ­βλή­μα­τα έχει και η έκτα­ση 3.500 στρεμ­μά­των στην Πεντέ­λη που η πλευ­ρά της Εκκλη­σί­ας ήθε­λε να αξιο­ποι­ή­σει με φωτο­βολ­ταϊ­κά αλλά η επέμ­βα­ση κρί­θη­κε ιδιαί­τε­ρα μεγά­λης κλί­μα­κας και δεν προχώρησε.

Η πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κή περί­πτω­ση είναι η μόνη έκτα­ση που έχει φέρει ποτέ η πλευ­ρά της Εκκλη­σί­ας στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων όλα αυτά τα χρό­νια και είναι ένα ακί­νη­το που θεω­ρεί­ται “φιλέ­το”. Αυτό είναι ο λαι­μός της Βου­λιαγ­μέ­νης που στε­γά­ζε­ται το ορφα­νο­τρο­φείο. Και εκεί όμως δε λεί­πουν τα προ­βλή­μα­τα. Η έκτα­ση έχει κηρυ­χθεί δασι­κή και σύμ­φω­να με πηγή που έχει γνώ­ση του θέμα­τος ο μόνος τρό­πος να αξιο­ποι­η­θεί είναι κάποια πέτρι­να χαλά­σμα­τα που υπάρ­χουν στην έκτα­ση να θεω­ρη­θούν φέρο­ντες οργα­νι­σμοί και να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ο συντε­λε­στής δόμη­σης τους.

Δεν είναι τυχαίο που η εκκλη­σία τόσα χρό­νια κρα­τά­ει κλει­στά τα χαρ­τιά της ως προς τις εκτά­σεις που δια­τη­ρεί και προ­τεί­νει προς αξιο­ποί­η­ση αφού από τα περί­που 700 ακί­νη­τα μόνο στην Αττι­κή έχει φέρει στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων μόνο ένα με προ­βλη­μα­τι­κό πολε­ο­δο­μι­κό σχε­δια­σμό ασκώ­ντας έτσι πίε­ση στο δημό­σιο που “και­γό­ταν” για έσο­δα να προ­βεί στον απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμό του. Αυτή την άπο­ψη την ενι­σχύ­ει το γεγο­νός ότι υπάρ­χουν οικό­πε­δα οικο­δο­μή­σι­μα και χωρίς προ­βλή­μα­τα όπως το πάρ­κινγκ της οδού Αλε­ξάν­δρας δίπλα από το γήπε­δο του Πανα­θη­ναϊ­κού που η εκκλη­σία δεν τα πρό­τει­νε ποτέ προς αξιο­ποί­η­ση αν δεν λυνό­ταν πρώ­τα το πολε­ο­δο­μι­κό πρό­βλη­μα του Λαι­μού της Βουλιαγμένης.

Αν αυτό το συν­δυά­σει κανείς με το γεγο­νός ότι ο κ. Τσί­πρας με την επερ­χό­με­νη συμ­φω­νία μετα­ξύ Εκκλη­σί­ας και Κρά­τους έχει συσχε­τί­σει άμε­σα το επί­δο­μα για τη μισθο­δο­σία των κλη­ρι­κών με τα έσο­δα της συγκε­κρι­μέ­νης εται­ρεί­ας κατα­λα­βαί­νει κανείς ότι η πίε­ση πλέ­ον θα βρί­σκε­ται στη μεριά της εκκλη­σί­ας η οποία θα ανα­γκα­στεί να φέρει νέα ακί­νη­τα προς εκμε­τάλ­λευ­ση ώστε να μπο­ρούν να πλη­ρω­θούν οι μισθοί της.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή http://db8.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων