- Διαφήμιση -

Η εξήγηση της περιφέρειας Αττικής μετά τα αρνητικά σχόλια για την καθυστέρηση στα σχολεία

«Με την ασφάλεια των πολιτών της Αττικής δεν παίζουμε»

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η Περι­φέ­ρεια Αττι­κή «για την απο­κα­τά­στα­ση της αλή­θειας και με αφορ­μή κάποια αρνη­τι­κά σχό­λια σε μικρή μερί­δα του ημε­ρή­σιου τύπου, σχε­τι­κά με τη χθε­σι­νή από­φα­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής να καθυ­στε­ρή­σει κατά δύο ώρες η έναρ­ξη των μαθη­μά­των στα σχο­λεία του Λεκα­νο­πε­δί­ου, προ­κει­μέ­νου να κοπά­σει η έντα­ση των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που έπλη­ξαν με κατα­στρο­φι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα την Αττική».

Ειδι­κό­τε­ρα, η περι­φέ­ρεια Αττι­κής σημειώνει:

  • Η από­φα­σή μας πάρ­θη­κε μετά από συστά­σεις της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, η οποία είχε λάβει υπό­ψη της τις προ­βλέ­ψεις της ΕΜΥ που μιλού­σε για μεγά­λη έντα­ση των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων το πρωί της Δευτέρας.
  • Όταν στις 3 τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας λαμ­βά­νου­με ενη­μέ­ρω­ση από την ΕΜΥ και το αρμό­διο επι­στη­μο­νι­κό της προ­σω­πι­κό, ότι προ­βλέ­πε­ται από τις 6 το πρωί και για δύο ώρες επι­δεί­νω­ση των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, ήταν για μας αυτο­νό­η­το να πάρου­με την από­φα­ση που λάβα­με για την μετά­θε­ση της έναρ­ξης λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων, ώστε να μην υπάρ­χουν μετα­κι­νή­σεις που θα έθε­ταν πιθα­νόν σε κίν­δυ­νο την ασφά­λεια των πολι­τών και των μικρών μαθητών.
  • Είναι εύκο­λο να ασκεί κανείς κρι­τι­κή από την ασφά­λεια του κρε­βα­τιού του. Το δύσκο­λο είναι να δίνεις μάχη στην πρώ­τη γραμ­μή, 24 ώρες το 24ωρο, για να προ­στα­τέ­ψεις τη ζωή και τις περιου­σί­ες των κατοί­κων μιας «ανο­χύ­ρω­της» Αττι­κής, με χρό­νιες ελλεί­ψεις σε αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα. Όλοι αυτοί που σήμε­ρα θεω­ρούν υπερ­βο­λι­κή την από­φα­σή μας, θα ήταν οι ίδιοι που θα μας έστη­ναν κρε­μά­λες αν έχα­νε τη ζωή του ένας μαθη­τής σε περί­πτω­ση που επι­βε­βαιώ­νο­νταν οι προ­βλέ­ψεις της ΕΜΥ.
  • Για μας έχει μεγα­λύ­τε­ρη αξία το να σωθεί έστω και μια ζωή, από το κόστος που πιθα­νόν μας προ­κα­λεί η μικρή ταλαι­πω­ρία κάποιων συμπο­λι­τών μας που ανα­γκά­στη­καν να αλλά­ξουν το πρό­γραμ­μά τους. Μας πλη­γώ­νει περισ­σό­τε­ρο η απώ­λεια της ζωής πέντε συναν­θρώ­πων μας σε άλλες περιο­χές της χώρας, από την πρό­σφα­τη θεομηνία.

«Η Αττι­κή έχει πλη­ρώ­σει ακρι­βά στο παρελ­θόν, με απώ­λεια ανθρώ­πι­νων ζωών αλλά και περιου­σιών, το λαϊ­κι­σμό και την έλλει­ψη προ­λη­πτι­κού σχε­δια­σμού. Δεν θέλου­με να ζήσου­με ξανά τέτοιες καταστάσεις.

Με σχέ­διο και πρό­γραμ­μα εκπο­νού­με ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωρά­κι­σης της Αττι­κής, καθώς κι ένα σχέ­διο πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας που δίνει βάρος στην πρόληψη.

Η σημε­ρι­νή Διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας παι­χνί­δια με τις ζωές των πολι­τών και ιδιαί­τε­ρα των μαθη­τών της Αττι­κής, δεν παί­ζει», κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων