- Διαφήμιση -

Αυξήσεις ενοικίων στις φθηνότερες περιοχές

Έντονη άνοδο καταγράφουν οι τιμές ενοικίασης κατοικιών

Κατά το τρί­το τρί­μη­νο οι μεγα­λύ­τε­ρες αυξή­σεις εντο­πί­ζο­νται σε περιο­χές όπως τα προ­ά­στια του Πει­ραιά με 14,7% και στο υπό­λοι­πο της Αττι­κής με 11,3%. Πλέ­ον, το μέσο ζητού­με­νο ενοί­κιο δια­μορ­φώ­νε­ται σε 6,9 ευρώ/τ.μ. (προ­ά­στια Πει­ραιά) και 7,2 ευρώ/τ.μ. αντί­στοι­χα για το υπό­λοι­πο Αττικής.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων