- Διαφήμιση -

Αδριάνειο Υδραγωγείο: Συνεχίζει να λειτουργεί 1880 χρόνια μετά την κατασκευή του

Το Αδριά­νειο Υδρα­γω­γείο στην Αθή­να κατα­σκευά­στη­κε από τον Ρωμαίο αυτο­κρά­το­ρα Αδρια­νό, και απο­πε­ρα­τώ­θη­κε από τον διά­δο­χό του, Πίο Αντω­νί­νο τον 2ο αιώ­να μ.χ. με στό­χο την ύδρευ­ση της πόλης των Αθη­νών από τα βρό­χι­να νερά της Πεντέ­λης και της Πάρ­νη­θας. Τμή­μα των ερει­πί­ων του μεγα­λο­πρε­πούς Αδριά­νειου υδρα­γω­γεί­ου δια­κρί­νο­νται σήμε­ρα στην Νέα Ιωνία στην συνοι­κία Ελευ­θε­ρού­πο­λη, στα όρια με την Καλογρέζα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων