- Διαφήμιση -

Στα χέρια της αστυνομίας εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ηρωίνη στην Αττική

Από την Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής εξαρ­θρώ­θη­κε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, τα μέλη της οποί­ας δρα­στη­ριο­ποιού­νταν στη δια­κί­νη­ση ποσο­τή­των ηρω­ί­νης στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων