- Διαφήμιση -

Περιφέρεια Αττικής: Πάνω από πέντε τόνοι κρέατος δεσμεύτηκαν κατά τους υγειονομικούς ελέγχους στην εορταστική αγορά

Σύμ­φω­να με στοι­χεία της Περι­φέ­ρειας, το διά­στη­μα από 11 έως 22 Δεκεμ­βρί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνο­λι­κά 1024 έλεγ­χοι σε κατα­στή­μα­τα λια­νι­κής πώλη­σης, λαϊ­κές αγο­ρές, εγκα­τα­στά­σεις και επι­χει­ρή­σεις τρο­φί­μων φυτι­κής και ζωι­κής προ­έ­λευ­σης, καθώς και 42 έλεγ­χοι στα σφαγεία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων