- Διαφήμιση -

Κορωνοϊος: Αναβλήθηκαν οι δράσεις της Περιφέρειας για την Ολυμπιακή Φλόγα ‑Μεταφέρονται Απρίλιο

Αναβλήθηκαν λόγω κορωνοϊου οι προγραμματισμένες από σήμερα(11/3/2020 έως 18/3/2020), δράσεις του προγράμματος «Ολυμπιακή Φλόγα 2020. Από την Περιφέρεια Αττικής…στο Τόκιο».

Οι δρά­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από 6 έως 10 Απρι­λί­ου 2020, τις ίδιες ώρες και στα ίδια σημεία, δηλα­δή από τις 9:00  πμ έως τις 12.30 μμ, στην Αθή­να (Πεδί­ον του ‘Αρε­ως) και στον Πει­ραιά (στην Πλα­τεία Αλεξάνδρας).

Αυξά­νο­νται τα μέτρα για τον κορωνοϊο

Επί­σης ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, Γιώρ­γος Πατού­λης, στο πλαί­σιο των αυξη­μέ­νων μέτρων προ­στα­σί­ας από τον κορω­ναϊό συνι­στά να παρα­μεί­νουν κλει­στά τις επό­με­νες 14 ημέ­ρες, οι σχο­λές χορού, τα αθλη­τι­κά κέντρα, τα γυμνα­στή­ρια. Εάν αυτό δεν είναι εφι­κτό για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, τα Κέντρα Ημε­ρή­σιας Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων και τα Κέντρα Απο­κα­τά­στα­σης, να περιο­ρι­στεί στο ελά­χι­στο η λει­τουρ­γία τους.

Σημειώ­νε­ται ότι ο κ. Πατού­λης έχει ήδη ζητή­σει τον περιο­ρι­σμό ή και η κατάρ­γη­ση των επι­σκε­πτη­ρί­ων σε Μονά­δες Φρο­ντί­δας Ηλικιωμένων.
Με αφορ­μή τα νέα μέτρα ο κ. Πατού­λης υπο­γράμ­μι­σε ότι: «Προ­τε­ραιό­τη­τά μας είναι η καλύ­τε­ρη θωρά­κι­ση της υγεί­ας των πολι­τών και προς αυτή την κατεύ­θυν­ση συμ­βάλ­λει η αυξη­μέ­νη λήψη προ­λη­πτι­κών μέτρων».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων