- Διαφήμιση -

Kαθαρισμός ρεμάτων από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και την απομάκρυνση φερτών υλικών.

Γ. Πατού­λης: « Με συνέ­πεια συνε­χί­ζου­με τις καθη­με­ρι­νές παρεμ­βά­σεις σε περιο­χές υψη­λής επι­κιν­δυ­νό­τη­τας με στό­χο την ασφά­λεια των πολι­τών και την προ­στα­σία από πλημ­μυ­ρι­κά φαινόμενα».

Συνε­χί­ζο­νται με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς και σε καθη­με­ρι­νή βάση οι παρεμ­βά­σεις των συνερ­γεί­ων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής για των καθα­ρι­σμό ρεμά­των και την απο­μά­κρυν­ση φερ­τών υλικών.

Συγκε­κρι­μέ­να, βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη εργα­σί­ες καθα­ρι­σμού τμη­μά­των των εξής ρεμάτων:

 

Α. Βόρειος Τομέας

  1. Ρέμα Φιλο­θέ­ης, του Δήμου Φιλο­θέ­ης — Ψυχικού
  1. Ρέμα Σαπ­φούς επί της οδού Σίνα, του Δήμου Αμαρουσίου.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων