- Διαφήμιση -

H Aττική “πνίγηκε” από τα τζάκια

Τι έδειξαν οι μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων

Την Κυρια­κή στο κόκ­κι­νο έφτα­σαν οι τιμές των αιω­ρού­με­νων σωμα­τι­δί­ων. Εξει­δι­κευ­μέ­νες μετρή­σεις στον κεντρι­κό σταθ­μό του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών στο Θησείο, έδει­ξαν ότι ένα σημα­ντι­κό τμή­μα τους (15%-20%) απο­τε­λεί­ται από αιθά­λη, δηλα­δή κάπνα – επι­βλα­βή σωμα­τί­δια άνθρα­κα που προ­έρ­χο­νται από ατε­λείς καύσεις.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων