- Διαφήμιση -

Επανεξετάζει όλους τους διαγωνισμούς η κυβέρνηση — Τι θα γίνει με τα διόδια της Αττικής Οδού

Επανεξέταση των διαγωνισμών που παρέλαβε η νέα κυβέρνηση «με μοναδικό κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή χρόνο υλοποίησης, κόστος, νομιμότητα και εξυπηρέτηση του πολίτη», προαναγγέλλει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, με συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.

Για το θέμα της αύξη­σης των διο­δί­ων της Αττι­κής Οδού, ο κ. Καρα­μαν­λής εκφρά­ζει την αντί­θε­σή του σε αυτή την προ­ο­πτι­κή και ξεκα­θα­ρί­ζει πως «είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να υπε­ρα­σπι­στού­με την από­φα­σή μας αυτή και το συμ­φέ­ρον των πολι­τών με όλα τα μέσα που μας δίνουν οι νόμοι».

Σχε­τι­κά με την κατα­σκευή του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου Πάτρα — Πύρ­γος σημειώ­νει ότι σύντο­μα θα υπάρ­ξει λύση «που θα οδη­γή­σει στην υλο­ποί­η­ση του έργου και όχι στη δημιουρ­γία ακό­μη ενός “κου­φα­ριού”».

Ανα­φο­ρι­κά με την κατα­σκευή του Βόρειου Οδι­κού Άξο­να Κρή­της (ΒΟΑΚ), ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών ανα­φέ­ρει ότι ήδη ξεκί­νη­σαν οι απα­ραί­τη­τες μελέ­τες προ­κει­μέ­νου να εκδο­θούν οι απαι­τού­με­νες άδειες, ενώ παράλ­λη­λα εξε­τά­ζε­ται η δομή του έργου και ο τρό­πος υλο­ποί­η­σής του.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων