- Διαφήμιση -

Αττική: Συνελήφθησαν 12 άτομα που αφαιρούσαν καταλύτες από οχήματα

Συνε­λή­φθη­σαν 12 άτο­μα (11 άνδρες και μια 25χρονη γυναί­κα) στο Μενί­δι και το Ζεφύ­ρι που είχαν σχη­μα­τί­σει δυο συμ­μο­ρί­ες που έκλε­βαν καταλύτες.

Σε βάρος των συλ­λη­φθέ­ντων σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για τα κατά περί­πτω­ση αδι­κή­μα­τα των δια­κε­κρι­μέ­νων κλο­πών, των φθο­ρών ξένης ιδιο­κτη­σί­ας, της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, της νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, καθώς και παρα­βά­σεις της νομο­θε­σί­ας για τα όπλα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων