- Διαφήμιση -

Από αύριο Δευτέρα 31/01/22 ανοικτά τα σχολεία στην Αττική. Ποιά σχολεία εξαιρούνται

Ποιά σχολεία θα ανοίξουν στις 9πμ και ποιά θα παραμείνουν κλειστά

Ανοι­κτά θα είναι από αύριο Δευ­τέ­ρα 31 Ιανουα­ρί­ου, όλα τα Σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Με από­φα­ση του Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γ. Πατού­λη κατό­πιν σχε­τι­κής δια­βού­λευ­σης με τους Δημάρ­χους της Αττι­κής, ορι­σμέ­νες εξαι­ρέ­σεις θα υπάρ­ξουν σε περιο­χές που υπάρ­χουν ακό­μα δυσκο­λί­ες προσβασιμότητας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων