- Διαφήμιση -

Τι έπραξαν στις θητείες τους στην Αυτοδιοίκηση Γιάννης Σγουρός και Νίκος Χαρδαλιάς

Δύο άλλοι κόσμοι με δια­φο­ρε­τι­κό έργο και απο­τε­λέ­σμα­τα  είναι  οι θητεί­ες στην Αυτο­διοί­κη­ση  του Γιάν­νη Σγου­ρού και του Νίκου Χαρδαλιά.

Αρκεί και μόνο να παρα­κο­λου­θή­σει κανείς  τα βίντεο που ανάρ­τη­σε στους προ­σω­πι­κούς του λογα­ρια­σμούς στα social media  o Γιάν­νης Σγου­ρός για να κατα­νο­ή­σει το μέγε­θος του έργου του  και τις εμβλη­μα­τι­κές αλλα­γές που έγι­ναν επί θητεί­ας του στην Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση. Ο υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής δεν αρκεί­ται σε παχιά λόγια, διά­θε­ση και υπο­σχέ­σεις αλλά κατα­θέ­τει γεγο­νό­τα και αριθ­μούς. Άφη­σε όχι μόνο πλε­ο­νά­σμα­τα  στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής  σε μια επο­χή κρί­σης αλλά δημιούρ­γη­σε και νέες θέσεις εργασίας.

Ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζει το άρθρο του Γερά­σι­μου Μανω­λί­δη στο SPORtime.gr 

 

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων