- Διαφήμιση -

Ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών από το κλείσιμο της Συγγρού χθες το απόγευμα.

Χιλιά­δες συμπο­λί­τες μας ταλαι­πω­ρή­θη­καν χθες το από­γευ­μα από το κλεί­σι­μο της Συγ­γρού και του απε­ρί­γρα­πτου μπο­τι­λια­ρί­σμα­τος στους παρα­κεί­με­νους δρό­μους. Μπο­ρεί οι σκο­ποί των διορ­γα­νω­τών να ήταν οι ευγε­νέ­στε­ροι αλλά δεν μπο­ρούν να παρα­λύ­ουν την καθη­με­ρι­νή ζωή μιας πόλης. Η ελευ­θε­ρία τους να διορ­γα­νώ­νουν εκδη­λώ­σεις στα­μα­τά­ει εκεί που αρχί­ζει η ελευ­θε­ρία των υπό­λοι­πων συμπο­λι­τών μας να κυκλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ρα χωρίς απο­κλει­σμούς και περιο­ρι­σμούς. Κάποια στιγ­μή πρέ­πει να μας πουν με τι κρι­τή­ρια και με τι λογι­κή κυρί­ως παίρ­νο­νται αυτές οι αποφάσεις.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων