- Διαφήμιση -

Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες

Ισχυ­ρό μπου­ρί­νι έπλη­ξε την Αττι­κή τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες δημιουρ­γώ­ντας πολ­λά προ­βλή­μα­τα σε δρό­μους του λεκα­νο­πε­δί­ου. Δέν­δρα έπε­σαν πάνω σε καλώ­δια ή δρό­μους και υπό­γεια πλημ­μύ­ρι­σαν. Σε μερι­κές περιο­χές υπήρ­ξε πρό­βλη­μα με την ηλεκτροδότηση

Μέχρι τις 6.30 το πρωί η πυρο­σβε­στι­κή υπη­ρε­σία είχε δεχθεί 115 κλή­σεις. Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 95 κοπές δέντρων  και 20 αφαι­ρέ­σεις αντικειμένων,

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων