- Διαφήμιση -

Ελλάδα: Για μια μέρα χιόνι τρεις μέρες αργία!

του Χάρη Στεργίου

Μία ημέ­ρα χιο­νιού, τρεις μέρες αργία, περισ­σό­τε­ρες ημέ­ρες ανι­κα­νό­τη­τας, υπο­κρι­σί­ας και πολι­τι­κών ανα­τα­ρά­ξε­ων. «Αυτή είναι η Ελλά­δα» όπως θα έλε­γε και ένας πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός από το βήμα της βου­λής χρό­νια πριν. Παρό­τι πολύς χρό­νος έχει κυλή­σει από τότε και η κατά­στα­ση όσον αφο­ρά τις ετοι­μό­τη­τες του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού παρα­μέ­νει η ίδια το πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό αδυ­να­τεί να ενη­λι­κιω­θεί, οι νόμοι και οι οδη­γί­ες μοιά­ζουν να βγαί­νουν έτσι για πλά­κα κι ενα­πό­κει­ται στη καλή θέλη­ση των εμπλε­κό­με­νων  φορέ­ων να τους εφαρ­μό­σουν. Για παρά­δειγ­μα η οδη­γία να μην εισέλ­θουν βαρέα οχή­μα­τα σε μεγά­λο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο που τελι­κά εισήλ­θαν και μπλό­κα­ραν τους πάντες ( και τα εκχιο­νι­στι­κά μαζί) στο χιόνι.

Για τους πολί­τες που συνε­χί­ζουν να έχουν μνή­μη και συνε­χί­ζουν να παλεύ­ουν να χτί­σουν μια στα­θε­ρό­τη­τα στη ζωή τους τα παι­χνί­δια του πολι­τι­κού συστή­μα­τος είναι ένα θέα­τρο με στό­χο την από­σει­ση από πάνω του των ευθυ­νών. Και μόνο ότι παί­ζουν τις κου­μπά­ρες με την πρό­τα­ση μομ­φής που κατέ­θε­σε η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση δεί­χνει τον παλι­μπαι­δι­σμό του πολι­τι­κού συστήματος!

Μόνον για τις πλημ­μύ­ρες υπάρ­χουν 42 ενερ­γές ρυθ­μί­σεις και 20 οι φορείς που πρέ­πει να συντο­νι­σθούν μετα­ξύ τους. Η εγκύ­κλιος της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση του χιο­νιά είναι 92 σελί­δες!  Αντί η αντι­με­τώ­πι­ση και ο συντο­νι­σμός να ασκεί­ται από ένα κέντρο, εν όλω, το μπα­λά­κι πετά­γε­ται στους δήμους, στους φορείς, στα διά­φο­ρα διοι­κη­τι­κά επί­πε­δα οδη­γώ­ντας τους σε αλλη­λο­συ­γκρουό­με­νες πολιτικές.Του Κου­τρού­λη ο γάμος!

Πολ­λοί ειδι­κοί έχουν τις λύσεις. Ποιος τους ακού­ει; Η  Ελλά­δα έχει πολύ δρό­μο μπρο­στά της να δια­νύ­σει. Ως τότε μόνο  δύο θεσμοί στην Ελλά­δα θα συνε­χί­σουν να δια­θέ­τουν το καλύ­τε­ρο management. Ο στρα­τός και τα γρα­φεία τελετών!

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων