- Διαφήμιση -

Χριστούγεννα στο χωριό – Δημήτρης Σκυριανός

Με το πρώ­το του έργο, «Χρι­στού­γεν­να στο χωριό», ο Δημή­τρης Σκυ­ρια­νός επι­λέ­γει να μας εισα­γά­γει στη τρι­λο­γία “Παι­δι­κές Ανα­μνή­σεις”. Ανα­δεύ­ο­ντας στοι­χεία ενός παρελ­θό­ντος χρό­νου, μας μιλά­ει για τις αξί­ες και τον ελλη­νι­κό πολι­τι­σμό αφή­νο­ντας το απο­τύ­πω­μά του στη λαϊ­κή παρά­δο­ση και τη λογοτεχνία”
Πιο ανα­λυ­τι­κά, το βιβλίο ανα­τρέ­χει πίσω στον χρό­νο, όταν ο πρω­τα­γω­νι­στής του, ο Δημή­τρης, στην ηλι­κία τότε των εννέα ετών, πρό­σμε­νε με αγω­νία τις σχο­λι­κές δια­κο­πές, για να τις περά­σει στο ορει­νό πατρο­γο­νι­κό χωριό, κοντά στον παπ­πού και τη για­γιά του.
Ήταν προ­πα­ρα­μο­νή Χρι­στου­γέν­νων του 1957 και το κρύο ακό­μη και στην πόλη τσου­χτε­ρό. Ο Δημή­τρης, μετά τη σχο­λι­κή γιορ­τή, έτρε­ξε γρή­γο­ρα στο σπί­τι του για να μαζέ­ψει τα πράγ­μα­τά του για το χωριό, ώστε να φύγουν πρωί πρωί, μήπως και απο­κλει­στούν από το χιό­νι. Έτσι κι έγι­νε. Ξεκί­νη­σαν σχε­δόν ξημε­ρώ­μα­τα της παρα­μο­νής για τη μακριά και δύσκο­λη δια­δρο­μή προς το ορει­νό μικρό χωριό και ο μικρός Δημή­τρης ήταν χαρού­με­νος και ομι­λη­τι­κό­τα­τος. Όταν πλη­σί­α­ζαν, ομί­χλη τύλι­ξε τ’ αυτο­κί­νη­το και στη συνέ­χεια το χιό­νι άρχι­σε να πέφτει πυκνό και να σκε­πά­ζει τα πάντα.
Αξί­ζει να προ­μη­θευ­τεί­τε το βιβλίο, ώστε να μάθε­τε τη συνέ­χεια της ιστο­ρί­ας, που συν­δυά­ζει το σήμε­ρα με την ελλη­νι­κή παρά­δο­ση, τον πολι­τι­σμό και τις αξί­ες του, που μένουν αναλ­λοί­ω­τες χρό­νο στα απο­μα­κρυ­σμέ­να από τα πολύ­βουα και πολυ­πο­λι­τι­σμι­κά αστι­κά κέντρα χωριά και τους κατοί­κους τους. Το βιβλίο κυκλο­φο­ρεί στην αγγλι­κή γλώσσα.
Μπο­ρεί­τε να προ­μη­θευ­τεί­τε το βιβλίο από εδώ
Ο συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου είναι ανοι­χτός σε προ­τά­σεις για κατα­σκευή animation του παρό­ντος διηγήματος
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων