- Διαφήμιση -

Περιφέρεια Αττικής: Συμμαχία ευθύνης για να μπει φραγμός στην αισχροκέρδεια λόγω κορονοϊού

Εντατικοποίησε τους ελέγχους στην αγορά

Η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής εντα­τι­κο­ποί­η­σε τους ελέγ­χους στην αγο­ρά, για να απο­τρέ­ψει το φαι­νό­με­νο της αισχρο­κέρ­διας και να δια­σφα­λι­στεί η υγεία των κατα­να­λω­τών ενώ ζητά και από την Πολι­τεία να αντι­δρά­σει άμε­σα και να λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα, για να προ­στα­τέ­ψει τους πολί­τες από αυτό το φαινόμενο.

Σημειώ­νε­ται ότι οι υπη­ρε­σί­ες της Περι­φέ­ρειας δέχο­νται τις τελευ­ταί­ες δύο ημέ­ρες δεκά­δες καταγ­γε­λί­ες από πολί­τες, που ανα­φέ­ρο­νται σε φαι­νό­με­να αισχρο­κέρ­δειας από επι­τή­δειους, οι οποί­οι εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται την έλλει­ψη προ­ϊ­ό­ντων όπως είναι τα αντι­ση­πτι­κά και τα είδη προ­στα­σί­ας κι ατο­μι­κής υγιει­νής, δια­θέ­το­ντάς τα σε τιμές που ξεπερ­νούν ακό­μη και το 400% των τιμών που ίσχυαν, πριν εμφα­νι­στεί ο ιός. Ενώ σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις τα προ­ϊ­ό­ντα αυτά είναι και αμφί­βο­λης ποιότητας.

Μάλι­στα, όπως μετα­δί­δει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων απευ­θύ­νει εκκλη­ση στους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς να στα­μα­τή­σουν να προ­βάλ­λουν μέσα από τις συχνό­τη­τες τους, αυτούς που αισχρο­κερ­δούν, με την προ­τρο­πή «Δημιουρ­γού­με όλοι μαζί, Πολι­τεία, Περι­φέ­ρεια και πολί­τες μια συμ­μα­χία ευθύ­νης, για να βάλου­με STOP στην αισχρο­κέρ­δεια».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων