- Διαφήμιση -

Πατούλης: Η γέννηση του Θεανθρώπου να αποτελέσει την αχτίδα της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον

«Ενωμένοι δίνουμε τη μάχη για να δημιουργήσουμε όλα όσα ονειρευόμαστε»

«Η σημε­ρι­νή εορ­τή των Χρι­στου­γέν­νων απο­τε­λεί μια σημα­ντι­κή ευκαι­ρία για να σκε­φτού­με όλοι μας ότι ο Θεός είναι μαζί μας και μας προ­στα­τεύ­ει από τις δυνά­μεις του μίσους και της αλλο­τρί­ω­σης» ανα­φέ­ρει ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γιώρ­γος Πατού­λης, σε μήνυ­μά του για τα Χριστούγεννα.

«Οφεί­λου­με να εργα­στού­με συγκρο­τη­μέ­να, με σχέ­διο και σκλη­ρή δου­λειά προ­κει­μέ­νου να συμ­βάλ­λου­με, όλοι μαζί στην προ­σπά­θεια για να πάει η χώρα μας μπρο­στά. Το οφεί­λου­με στη νέα γενιά» σημειώ­νει ο κ. Πατούλης.

Ανα­φέ­ρει πως από την πρώ­τη ημέ­ρα που η νέα Διοί­κη­ση ανέ­λα­βε καθή­κο­ντα εργά­ζε­ται «συστη­μα­τι­κά προ­κει­μέ­νου να κάνου­με πρά­ξη το όρα­μα μας για μια Νέα Αρχή για την Αττι­κή» … «ενω­μέ­νοι δίνου­με τη μάχη για να δημιουρ­γή­σου­με όλα όσα ονειρευόμαστε».

Και εύχε­ται «χρό­νια πολ­λά σε όλους και η γέν­νη­ση του Θεαν­θρώ­που να απο­τε­λέ­σει την αχτί­δα της ελπί­δας για ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον για όλη την ανθρω­πό­τη­τα. Χρό­νια Πολ­λά με Υγεία και Προκοπή».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων