- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακό κομφούζιο:Πόσο αργά κινείται η Αθήνα;

Η απά­ντη­ση στο ερώ­τη­μα για­τί έχου­με κυκλο­φο­ρια­κό φαι­νο­με­νι­κά συνο­ψί­ζε­ται στο εξής: για­τί είμα­στε πολ­λοί άνθρω­ποι που κινού­μα­στε σε περιο­ρι­σμέ­νο χώρο σε ένα οδι­κό δίκτυο με ξεπε­ρα­σμέ­νες δυνα­τό­τη­τες και ένα σύστη­μα ΜΜΜ που δεν εξυ­πη­ρε­τεί όσο θα θέλαμε.

Τι είναι αυτό που κάνει το πρό­βλη­μα να επι­μέ­νει; Οι καθυ­στε­ρή­σεις στις καθη­με­ρι­νές μετα­κι­νή­σεις μας είναι μικρό­τε­ρες ή μεγα­λύ­τε­ρες σε σχέ­ση με τα προη­γού­με­να χρό­νια; Και το πιο βασι­κό, υπάρ­χει λύση ή είμα­στε κατα­δι­κα­σμέ­νοι στο παντο­τι­νό αθη­ναϊ­κό κομ­φού­ζιο; Οι πλέ­ον ειδι­κοί, ανά­με­σά τους συγκοι­νω­νιο­λό­γοι, άνθρω­ποι του δήμου, οδη­γοί ταξί αλλά και απλοί πολί­τες μιλούν για το θέμα που απα­σχο­λεί τους κατοί­κους αυτής της πόλης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ριες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων