- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής

Η μεγά­λη νερο­πο­ντή προ­κά­λε­σε προ­βλή­μα­τα στην κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των. Χρειά­στη­κε να δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία στο Κερα­τσί­νι, όπου και τα δύο ρεύ­μα­τα της λεω­φό­ρου Δημο­κρα­τί­ας παρέ­μει­ναν κλει­στά για περί­που μία ώρα, λόγω συσ­σώ­ρευ­σης υδάτων.

Αλλά και στη λεω­φό­ρο Στα­μά­τας – Δρο­σιάς το οδό­στρω­μα έχει μετα­τρα­πεί σε ποτά­μι, ενώ πολ­λοί οδη­γοί εγκλω­βί­στη­καν στα οχή­μα­τά τους, με απο­τέ­λε­σμα να χρεια­στεί η συν­δρο­μή της Πυροσβεστικής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων