- Διαφήμιση -

Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Ανατολική Αττική

Ποια τα σχέδια της ΕΔΑ

Την επέ­κτα­ση του δικτύ­ου δια­νο­μής φυσι­κού αερί­ου στον Δήμο Διο­νύ­σου για την τρο­φο­δο­σία σε πρώ­τη φάση περιο­χών της Δημο­τι­κής Ενό­τη­τας Αγ. Στε­φά­νου, καθώς και στον Δήμο Παια­νί­ας για την τρο­φο­δο­σία της Δημο­τι­κής Ενό­τη­τας Γλυ­κών Νερών σχε­διά­ζει η Εται­ρεία Δια­νο­μής Αερί­ου Αττι­κής, ανέ­φε­ρε ο πρό­ε­δρος της ΕΔΑ Πιέρ­ρος Χατζη­γιάν­νης, σε σύσκε­ψη με τον Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Ανα­το­λι­κής Αττι­κής Αθα­νά­σιο Αυγερινό.

Στην Αν. Αττι­κή, μέχρι σήμε­ρα, η ΕΔΑ Αττι­κής έχει κατα­σκευά­σει δίκτυο φυσι­κού αερί­ου στον Δήμο Παλ­λή­νης, όπου παρά τη σχε­τι­κά μικρή κάλυ­ψη το δίκτυο επε­κτά­θη­κε λόγω του έντο­νου ενδια­φέ­ρο­ντος των κατοί­κων και της Δημο­τι­κής Αρχής που χρη­μα­το­δό­τη­σε το έργο. Επι­πλέ­ον, υπάρ­χει ήδη εγκα­τε­στη­μέ­νος αγω­γός στους Δήμους Βάρης — Βού­λας — Βου­λιαγ­μέ­νης και στον Δήμο Κρωπίας.

Ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης επε­σή­μα­νε τη βού­λη­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής να συμ­βάλ­λει στη στα­δια­κή επέ­κτα­ση του δικτύ­ου δια­νο­μής φυσι­κού αερί­ου σε όλες τις περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, με στό­χο να εξυ­πη­ρε­τού­νται ακό­μα και οι πιο απο­μα­κρυ­σμέ­νοι Δήμοι, όπως το Λαύ­ριο και ο Μαραθώνας.

Ο κ. Χατζη­γιάν­νης επε­σή­μα­νε ότι κατά τη σχε­δί­α­ση των επε­κτά­σε­ων λαμ­βά­νε­ται υπ’ό­ψιν η πυκνό­τη­τα της δυνη­τι­κής κατα­νά­λω­σης, καθώς και οι προ­θέ­σεις των Δήμων και των κατοί­κων, ώστε οι συν­δέ­σεις να τρο­φο­δο­τούν, όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρους τελι­κούς καταναλωτές.

Σήμε­ρα το Δίκτυο Δια­νο­μής φυσι­κού αερί­ου στην περιο­χή της Αττι­κής εκτεί­νε­ται στα 3.445 km, δια­θέ­το­ντας 133.000 ενερ­γά σημεία παρά­δο­σης φυσι­κού αερί­ου κι εξυ­πη­ρε­τώ­ντας 360.000 νοι­κο­κυ­ριά, 7.000 επαγ­γελ­μα­τί­ες και 215 μεγά­λους εμπο­ρι­κούς και βιο­μη­χα­νι­κούς κατα­να­λω­τές. Σημειώ­νε­ται ότι την πεντα­ε­τία 2020 — 2024 πρό­κει­ται να κατα­σκευα­στούν επι­πρό­σθε­τα 650 km νέου Δικτύ­ου Δια­νο­μής με 100.000 επι­πλέ­ον νέα σημεία παρά­δο­σης, εξυ­πη­ρε­τώ­ντας περί­που 150.000 επι­πλέ­ον νοικοκυριά.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων