- Διαφήμιση -

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Στόχος να φτάσει το φυσικό αέριο σε κάθε πολίτη και επιχείρηση της Αττικής

Το νέο φιλόδοξο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής για την περίοδο 2020-2024, σχεδιάστηκε με αυστηρά οικονομοτεχνικά κριτήρια και περιλαμβάνει την εντυπωσιακή επέκταση του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης κατά 690 χιλιόμετρα την επόμενη πενταετία και τον διπλασιασμό σχεδόν των συνδέσεων, ήτοι 240 χιλιάδες ενεργοποιημένοι μετρητές το 2024, έναντι 135 χιλιάδες το 2019, με τους διανεμόμενους όγκους να αγγίζουν τα 466 εκατ. Nm3, από 340 εκατ. Nm3, στο τέλος του περασμένου έτους.

Η επέ­κτα­ση αυτή θα ανε­βά­σει στο 66% το ποσο­στό κάλυ­ψης της ΕΔΑ Αττι­κής στις περιο­χές ευθύ­νης της από 55% σήμε­ρα και σε πάνω από 50%, το ποσο­στό διείσ­δυ­σης σε οικια­κά κτή­ρια από 39% το 2019.

Συνο­λι­κά, η εται­ρεία προ­γραμ­μα­τί­ζει να επεν­δύ­σει περισ­σό­τε­ρα από 150 εκατ. ευρώ την ερχό­με­νη πεντα­ε­τία, αξιο­ποιώ­ντας ίδια κεφά­λαια αλλά και δια­φο­ρε­τι­κές πηγές χρη­μα­το­δό­τη­σης, με σημα­ντι­κό­τε­ρη αυτή του ΕΣΠΑ.

Το Πρό­γραμ­μα Ανά­πτυ­ξης, έρχε­ται μετά από μια εξαι­ρε­τι­κά επι­τυ­χη­μέ­νη χρο­νιά για την εται­ρεία, αφού το 2019 προ­στέ­θη­καν στο πελα­το­λό­γιό της 20.000 νέοι κατα­να­λω­τές και αυξή­θη­καν οι δια­κι­νού­με­νοι όγκοι φυσι­κού αερί­ου κατά 40 περί­που, εκατ. Nm3.

Αξί­ζει να ανα­φερ­θεί, ότι τα νέα δίκτυα που κατα­σκευά­ζει η ΕΔΑ Αττι­κής είναι τελευ­ταί­ας τεχνο­λο­γί­ας, με πολύ υψη­λά στά­νταρ ασφά­λειας και δυνα­τό­τη­τα άμε­σης επέμ­βα­σης για τη συντή­ρη­σή τους. Δια­σφα­λί­ζε­ται έτσι, τόσο η ομα­λή λει­τουρ­γία του δικτύ­ου, όσο και η βιω­σι­μό­τη­τα και οικο­νο­μι­κή από­δο­ση των επεν­δύ­σε­ων. Επι­πλέ­ον, ο εν γένει σχε­δια­σμός επι­τρέ­πει μεγά­λη ευε­λι­ξία ως προς την κάλυ­ψη των ανα­γκών των μεγά­λων πελα­τών, καθώς και των δημο­τι­κών κτη­ρί­ων και εγκα­τα­στά­σε­ων, διευ­κο­λύ­νο­ντας τη σύν­δε­σή τους με το δίκτυο του φυσι­κού αερίου.

Επι­πρό­σθε­τα, όλα τα έργα της εται­ρεί­ας υλο­ποιού­νται με τη μικρό­τε­ρη δυνα­τή όχλη­ση και την ταχύ­τε­ρη απο­κα­τά­στα­ση των οδών, ελα­χι­στο­ποιώ­ντας έτσι, την επι­βά­ρυν­ση των πολι­τών και της οικο­νο­μι­κής δραστηριότητας.

Εκτός όμως από την επέ­κτα­ση του δικτύ­ου και την αύξη­ση του ποσο­στού κάλυ­ψης, βασι­κοί πυλώ­νες του Προ­γράμ­μα­τος Ανά­πτυ­ξης είναι η αντι­κα­τά­στα­ση του παλαιού δικτύ­ου από χυτο­σί­δη­ρο που απα­ντά­ται κυρί­ως στο κέντρο της Αθή­νας και η τρο­φο­δο­σία ακό­μη και των πιο απο­μα­κρυ­σμέ­νων περιο­χών της Αττι­κής, σπά­ζο­ντας την ενερ­γεια­κή τους απο­μό­νω­ση, καθώς επί­σης και μεγά­λων κατα­να­λω­τών, με τη χρή­ση σταθ­μών CNG.

To νέο Επι­χει­ρη­σια­κό Σχέ­διο δίνει ακό­μη ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στις νέες τεχνο­λο­γί­ες και την ψηφιο­ποί­η­ση, ενώ η εται­ρεία επεν­δύ­ει πλέ­ον συστη­μα­τι­κά στην αντι­κα­τά­στα­ση των παλαιών μετρη­τών με νέους ψηφια­κούς μετρη­τές που μειώ­νουν τα λει­τουρ­γι­κά κόστη και συμ­βάλ­λουν στην ορθο­λο­γι­κό­τε­ρη χρή­ση του φυσι­κού αερί­ου από τους καταναλωτές.

Προ­τε­ραιό­τη­τα της ΕΔΑ Αττι­κής, είναι όλο και περισ­σό­τε­ρα νοι­κο­κυ­ριά να ωφε­λη­θούν από τη χρή­ση του  φυσι­κού αερί­ου και για τον σκο­πό αυτό η εται­ρεία ξεκί­νη­σε πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης της εγκα­τά­στα­σης θέρ­μαν­σης, ενώ μέσα στους άμε­σους στό­χους της είναι να διευ­ρυν­θεί η χρή­ση του καυ­σί­μου καθ’ όλη τη διάρ­κεια του έτους (ιδιαί­τε­ρα τους καλο­και­ρι­νούς μήνες) και να επε­κτα­θεί σε περισ­σό­τε­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες, πλην της θέρ­μαν­σης, όπως είναι το μαγεί­ρε­μα, ο κλι­μα­τι­σμός, τα στε­γνω­τή­ρια κλπ., δίνο­ντας επι­πλέ­ον κίνη­τρα (πχ. επι­δό­τη­ση συσκευών φυσι­κού αερίου).

Την ίδια στιγ­μή, η ΕΔΑ Αττι­κής στο­χεύ­ει στον εξορ­θο­λο­γι­σμό της λει­τουρ­γία της και στη δρα­στι­κή μεί­ω­ση της γρα­φειο­κρα­τί­ας, με στό­χο την απλο­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών σύν­δε­σης και την επί­σπευ­ση της ολο­κλή­ρω­σής τους.

Παράλ­λη­λα, η εται­ρεία προ­ω­θεί τη στε­νή συνερ­γα­σία με παρό­χους φυσι­κού αερί­ου, καθώς και με εγκα­τα­στά­τες και επαγ­γελ­μα­τί­ες του χώρου, αφου­γκρα­ζό­με­νη τις σύγ­χρο­νες απαι­τή­σεις της αγο­ράς. Προς τού­το, ήδη υλο­ποιεί­ται ο επα­να­σχε­δια­σμός της εται­ρι­κής ιστο­σε­λί­δας, ενώ το αμέ­σως προ­σε­χές διά­στη­μα θα ανα­κοι­νω­θεί η δημιουρ­γία και λει­τουρ­γία εξει­δι­κευ­μέ­νου Γρα­φεί­ου Εξυ­πη­ρέ­τη­σης Επαγ­γελ­μα­τιών, για την ταχύ­τε­ρη και πλη­ρέ­στε­ρη ενη­μέ­ρω­σή τους, καθώς και η θεσμο­θέ­τη­ση διε­ξα­γω­γής ημε­ρί­δων και εκπαι­δευ­τι­κών σεμι­να­ρί­ων πάνω σε θέμα­τα φυσι­κού αερί­ου και συνδέσεων.

Τέλος, η ΕΔΑ Αττι­κής προ­σβλέ­πει και στην υλο­ποί­η­ση έργων που δεν περι­λαμ­βά­νο­νται στο άμε­σο επι­χει­ρη­σια­κό της σχέ­διο, με χρή­ση χρη­μα­το­δο­τι­κών εργα­λεί­ων και σε σύμπρα­ξη με Δήμους, την Περι­φέ­ρεια, αλλά και ιδιώ­τες προ­κει­μέ­νου για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του μέγι­στου αριθ­μού νοι­κο­κυ­ριών, επι­βε­βαιώ­νο­ντας το υψη­λό αίσθη­μα κοι­νω­νι­κής ευθύ­νης που τη χαρα­κτη­ρί­ζει διαχρονικά.

Η μεγα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση που αντι­με­τω­πί­ζει σήμε­ρα η ΕΔΑ Αττι­κής, όπως επι­ση­μαί­νει ο πρό­ε­δρος της εται­ρεί­ας κ. Πιέρ­ρος Χατζη­γιάν­νης, είναι η κάλυ­ψη της αυξη­μέ­νης ζήτη­σης, καθώς όλο και περισ­σό­τε­ροι κατα­να­λω­τές, τόσο νοι­κο­κυ­ριά, όσο και στη βιο­μη­χα­νία, στρέ­φο­νται στο φυσι­κό αέριο. Όλοι έχουν δικαί­ω­μα σε φθη­νή και οικο­λο­γι­κή ενέρ­γεια, τόνι­σε ο κ. Χατζη­γιάν­νης και η ΕΔΑ Αττι­κής είναι έτοι­μη να την προ­σφέ­ρει, υλο­ποιώ­ντας από σήμε­ρα ένα μεγά­λο Πρό­γραμ­μα Ανά­πτυ­ξης, με στό­χο να φτά­σει το φυσι­κό αέριο σε κάθε πολί­τη και επι­χεί­ρη­ση της Αττι­κής, σε τιμές προ­σι­τές και με σεβα­σμό στο περι­βάλ­λον και τις τοπι­κές κοινωνίες.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων